Önkéntes nyugdíjpénztár Egészség- és Önsegélyező pénztár • Belépés a tagi adatokhoz •

Általános tudnivalók

A pénztártagok részben a megtakarításuk terhére (egyéni számláról finanszírozott szolgáltatások), részben szolidaritási elven (az összes tag ilyen célú közös befizetése terhére) jogosultak a pénztár szolgáltatásaira.

A pénztártagok az egyes szolgáltatásokra előírt feltételek meglétéhez kötötten, tagsági jogviszonyuk létrejöttét követő 1 hónap várakozási idő letelte után - saját jogon, vagy közeli hozzátartozójuk jogán is - jogosulttá válnak a pénztár szolgáltatásaira.

A pénztár csak olyan szolgáltatási igényt finanszíroz, amelynek felmerülését kiváltó esemény a tag tagsági jogviszonya létrejöttét követően, a szolgáltatási igénybenyújtást megelőző 120 napon belül következik/következett be.

A szolgáltatások pénzügyi teljesítésére havonta 15-én - amennyiben ez a nap munkaszüneti nap, úgy az azt követő első munkanapon – kerül sor átutalással, a pénztártag pénztárhoz bejelentett bankszámla számaként nyilvántartott bankszámlaszámra, feltéve, hogy az igénybejelentés a pénztárba a tárgyhónap 10. napjáig beérkezik. Az ezt követően pénztárba beérkező– illetve az előírt várakozási idő letelte hiányában nem teljesíthető - szolgáltatási igények következő havi esedékességű szolgáltatásként kerülnek teljesítésre.

A pénztár szolgáltatásai - szolgáltatásonként egységesen - meghatározott összegűek, azzal a feltétellel, hogy a tag egyéni számlájáról finanszírozott szolgáltatás az adott tag esetében nem haladhatja meg az egyéni számláján nyilvántartott megtakarítás összegét. A szolidaritási alapon finanszírozott szolgáltatások fedezetét a pénztár szolidaritási alapja biztosítja.

A pénztártag megtakarítása szolgáltatásként történő igénybevételére közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban jogosíthat fel kedvezményezettet. Ehhez a pénztár formanyomtatványt rendszeresít, melyet a pénztártagok rendelkezésére bocsát (szolgáltatási kedvezményező nyilatkozat).

Szolgáltatásra való kedvezményezettként közeli hozzátartozónak minősülő személyek jelölhetők meg. Közeli hozzátartozónak minősül - a Polgári Törvénykönyv 8:1 § 1) pontja szerint: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér, továbbá az élettárs.

A közeli hozzátartozó jogán történő szolgáltatási jogosultság az erről szóló rendelkezésnek a pénztár részéről történő elfogadásával nyílik meg, a jogosultság létrejöttét megelőző időszakra visszanyúló esemény itt sem finanszírozható.

Szolgáltatására vonatkozó igény bejelentésére kizárólag a pénztártag jogosult, függetlenül attól, hogy a szolgáltatás jogosultja ő, vagy az általa szolgáltatásra való kedvezményezettként személy.

A tag számlájáról finanszírozva Összeg Várakozási idő
A-1. Táppénz ellátás miatt kieső jövedelem pótlása igazolt kiesés összege nincs
A-2. Rokkantsági járadék, ápolási díj kiegészítése az ellátással azonosan nincs
A-3. Megváltozott munkaképesség/bal.járadék jöv. pótlása igazolt kiesés összege nincs
A-4. Munkanélküliség miatt kieső jövedelem pótlása igazolt kiesés összege 180 nap*
B-0. Várandósság orvosi kiadásainak finanszírozása számla ellenérték 180 nap*
B-1. Születési támogatás max. 1.000.000 Ft 180 nap*
B-2. Csecsemőgondozási/ Gyermekgondozási díj kiegészítése az ellátás 40%-a 180 nap*
B-3. Gyermekgondozási segély/ Gyermeknevelési támogatás kiegészítése az ellátással azonosan 180 nap*
B-4. Beiskolázási támogatás számlaérték (max. 161.000 Ft / év / gyermek) 180 nap*
C-1. Gyógyszerkiadások finanszírozása számlaérték nincs
C-2. Gyógyászati segédeszköz finanszírozása számlaérték nincs
D. Temetési segély számlaérték (max. 1.000.000 Ft) 180 nap*
E-1. Látássérült/mozgáskorl./fogyatékos személy életvitelét segítő szolgáltatás számlaérték max.300.000 Ft /év nincs
E-2. Otthoni/idősgondozás kiadásainak finanszírozása számlaérték max. 28.500 Ft /hó 180 nap*
F-1. Védett fogyasztók közüzemi díjának finanszírozása számlaérték max. 24.150 Ft /hó 180 nap*
F-2. Lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása számlaérték max. 24.150 Ft /hó 180 nap*
G-1. Szerződött egészségügyi szolgáltató térítési díjának finanszírozása számlaérték nincs
G-2. Gyógytorna, gyógymasszázs térítési díjának finanszírozása számlaérték nincs
G-3. Szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások (betegség biztosítások) díjának átvállalása számlaérték nincs
H-1. Természetgyógyászati szolgáltatások számlaérték adóköteles
H-2. Sporteszközök vételárának finanszírozása számlaérték adóköteles
I-1. Tb. ellátását kiegészítő/helyettesítő szűrővizsgálatok számlaérték prvenciós szolgáltatás
I-2. Egészségterv készíttetése számlaérték prvenciós szolgáltatás
I-3. Egészségterv birtokában igénybe vehető szolgáltatások számlaérték prvenciós szolgáltatás

*180 nap: a szolgáltatásoknál a szolgáltatás fedezetéül a tag befizetése, munkáltatói hozzájárulás összege vagy adományként jóváírt összeg csak 180 napos várakozási idő leteltével szolgálhat.

Szolidaritási alapból finanszírozva Összeg
K-1. Munkanélküliségre az ellátás lejártát követő 3 hónapra 3 x 30.000 Ft
K-2. Baleseti segélyezés 2.000 Ft / %
K-3. Halva születés/fogyatékossá válás esetére nyújtott segély 100.000 Ft, a fogyaték
mértékének arányában
K-4. Átmeneti segély 20%, max 100.000 Ft
K-5. Tag halála esetére nyújtott haláleseti támogatás 120.000 Ft

A szolidaritási elven nyújtott szolgáltatásokat a pénztártagok csak saját jogon vehetik igénybe.

A szolgáltatások banki átutalással - díjmentesen - történnek havi rendszerességgel a hónap 15. napján, munkaszüneti nap esetén, az azt követő munkanapon a pénztárba tárgyhó 10-éig beérkezett igények alapján.

A pénztár az igényeket benyújtásuk sorrendjében dolgozza fel. A szolgáltatások fedezetét a tag egyéni számláján jóváírt összegek befolyásuk idősorrendjében képezik.

1 ezer Ft alatti összegre vonatkozó szolgáltatási igényt a pénztár nem teljesít.

Amennyiben a szolgáltatási igényre vonatkozó fedezet teljes egészében nem áll rendelkezésre, a pénztár a rendelkezésre álló fedezet erejéig teljesíti az igényt. A részben teljesített igény fedezethiány miatt teljesítetlen hányadára utóteljesítés nem történik.

A pénztár a fedezetlen szolgáltatásigényeket max. 30 napig sorba állítja. Amennyiben az igény fedezet hiányában a beérkezésétől számított 1 hónapon belül sem teljesíthető, az igényt törli.

Esetlegesen adókötelezettséggel terhelt szolgáltatást a pénztár csak abban az esetben folyósít, ha arra a szolgáltatási igénybejelentőn a tag ilyen irányú rendelkezést ad meg.

Szolgáltatási igénybejelentő nyomtatvány letöltése

Jövedelemkiesés pótlása

A-1. Táppénz ellátás miatt kieső jövedelem pótlása

Táppénz ellátás miatt kieső jövedelem pótlása szolgáltatás annak a pénztártagnak jár, aki keresőképtelenségét a táppénzre való jogosultságát igazoló – munkáltatója által leigazolt - orvosi igazolással (táppénzes papírral) támasztja alá. A szolgáltatás összege a táppénzes időszakára számított igazolt kieső jövedelmével egyezik meg, melyet a pénztár a benyújtott dokumentumok alapján számít ki.

Csatolandó dokumentum:

 • a munkáltatóval hitelesített orvosi igazolás a keresőképtelen állományba vételéről (táppénzes papír másolata) és a munkáltatója igazolása a táppénz alapjául szolgáló jövedelméről vagy a táppénz miatt ténylegesen kieső jövedelméről

A-2. Rokkantsági járadék illetve ápolási díj miatt kieső jövedelem pótlása

Ezen kieső jövedelem pótlása szolgáltatás annak a jogosultnak jár, aki jövedelemkiesését rokkantsági járadékról szóló határozatával igazolja, továbbá hozzátartozója egészségi állapota alapján ápolási díjra jogosult. A szolgáltatás összege az ellátással azonos összeg. A szolgáltatás évente újraigényelendő.

Csatolandó dokumentum:

 • az ápolási díjról illetve a rokkantsági járadékról szóló határozat másolata; igazolás arról, hogy az ellátás várhatóan 1 éven belül még fennáll

A-3. Megváltozott egészségi állapottal kapcsolatos ellátások kiegészítése

Megváltozott egészségi állapottal kapcsolatos kiegészítő ellátásra jogosult az, aki rendszeres szociális járadékra, továbbá baleseti járadékra való jogosultságot szerzett. A szolgáltatás összege a korábbi jövedelem nagyságára történő kiegészítésnek megfelelő összeg. A szolgáltatás évente újraigényelendő.

Csatolandó dokumentum:

 • rendszeres szociális járadékról, baleseti járadékról szóló határozat másolata

Korlátozó feltétel:

 • a határozatban szerepelnie kell, hogy a beteg egészségi állapotában legalább 1 évig javulás nem várható

A-4. Munkanélküliség miatt kieső jövedelem pótlása

Munkanélküliség miatt kieső jövedelem pótlása szolgáltatás annak a jogosultnak jár, aki álláskeresést ösztönző juttatásban részesül és/vagy a lakóhelye szerint illetékes munkaügyi központ igazolása alapján regisztrált munkanélküli. A szolgáltatás összege a munkanélküliségben eltöltött igazolt időszak alatti kieső jövedelmével egyezik meg, melyet a pénztár az álláskeresési járadékot/segélyt megállapító határozat szerint, az annak alapjául szolgáló összeg és az ellátás tényleges összege különbözeteként számít ki.

Csatolandó dokumentum:

 • a Munkaügyi Központ igazolása a munkanélküli állományban eltöltött időről és az álláskeresési járadék megállapításáról szóló határozat másolata

Korlátozó feltétel:

 • a figyelembe vehető szolgáltatási fedezet a tagdíjszerű befizetések tekintetében 180 napos várakozási időhöz kötött

Szolgáltatási igénybejelentő nyomtatvány letöltése

Gyermekszületés, gyermeknevelés támogatása

B-0. Várandósság orvosi kiadásainak finanszírozása

A pénztár megtéríti a pénztártag várandóssági ideje alatt - a magzat 91 napos korától megszületéséig terjedő időszakban - a várandóssággal összefüggő orvosi ellátásai számlával igazolt költségeit.

Csatolandó dokumentum:

 • orvosi igazolás a várandósságról illetve az orvosi ellátásokról szóló eredeti számlák

Korlátozó feltétel:

 • a figyelembe vehető szolgáltatási fedezet a tagdíjszerű befizetések tekintetében 180 napos várakozási időhöz kötött

B-1. Születési támogatás

Születési támogatás szolgáltatásban részesülhet az a jogosult, akinek gyermeke születik. A szolgáltatás összege - megszületett gyermekenként - 1.000.000 Ft.

Csatolandó dokumentum:

 • a megszületett gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata

Korlátozó feltétel:

 • a figyelembe vehető szolgáltatási fedezet a tagdíjszerű befizetések tekintetében 180 napos várakozási időhöz kötött

B-2. Terhességi-gyermekágyi segély (CSED), a gyermekgondozási díj (GYED) kiegészítése

Ezen szolgáltatás annak a jogosultnak jár, aki csecsemőgondozási vagy gyermekgondozási díjban részesülhet, azaz aki 2 évesnél kisebb korú gyermeket nevel. A szolgáltatás összege az ellátás megállapított összegének a 40%-a – az ellátás időtartamára.

Csatolandó dokumentum:

 • A csecsemőgondozási illetve gyermekgondozási díj megállapításáról szóló határozat másolata

Korlátozó feltétel:

 • a figyelembe vehető szolgáltatási fedezet a tagdíjszerű befizetések tekintetében 180 napos várakozási időhöz kötött

B-3. Gyermekgondozási segély (GYES) és a gyermeknevelési támogatás kiegészítése

Ezen szolgáltatás annak a jogosultnak jár, aki gyermekgondozási segélyben vagy gyermeknevelési támogatásban részesül. A szolgáltatás összege az ellátás összegével egyezik meg – az ellátás időtartamára.

Csatolandó dokumentum:

 • a gyermekgondozási segélyről vagy a gyermeknevelési támogatás megállapításáról szóló határozat másolata

Korlátozó feltétel:

 • a figyelembe vehető szolgáltatási fedezet a tagdíjszerű befizetések tekintetében 180 napos várakozási időhöz kötött

B-4. Beiskolázási támogatás

Évenként (gyermekenként) a minimálbér összegével megegyező keretösszeggel, számla alapján finanszírozhatók a nevelt gyermek beiskolázási költségei – a családi pótlékra való jogosultság megléte feltételéhez kötötten - a tanév első napját megelőző 15 nap és a tanév utolsó napját követő 15 nap közötti időszakban eszközölt iskolai célú tanszer, taneszköz és ruházati vásárlások esetén, valamint a felsőoktatásról szóló törvény 1. számú mellékletében felsorolt, Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményében hallgatói jogviszonnyal rendelkező 25. életévét be nem töltött természetes személy tekintetében kifizetett, költségtérítés (tandíj), térítési díj, kollégiumi díj, albérleti díj.

Csatolandó dokumentum:

 • a tag (vagy a gyermek) nevére szóló adott időszakban kiállított eredeti számla/befizetési bizonylat a nevesített kiadásokról; iskolalátogatási igazolás; nyilatkozat a családi pótlékra való jogosultságról

Korlátozó feltétel:

 • a figyelembe vehető szolgáltatási fedezet a tagdíjszerű befizetések tekintetében 180 napos várakozási időhöz kötött

Szolgáltatási igénybejelentő nyomtatvány letöltése

Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása

C-1. Gyógyszer és gyógyhatású készítmények kiadásainak finanszírozása

A pénztár megtéríti a jogosultak által vásárolt

 • az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek törzskönyvezéséről és a forgalomba hozataluk engedélyezéséről szóló jogszabályban meghatározott, hatóság által engedélyezett és az Egészségügyi Közlönyben kihirdetett, lakosság számára közvetlenül forgalmazott humán gyógyszerek (beleértve a homeopátiás gyógyszereket és az immunológiai készítményeket is)
 • a gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló jogszabályban meghatározott engedély alapján behozatalra engedélyezett gyógyszerek, immunológiai készítmények
 • orvosi vényen rendelt egyedi összetételű (magisztrális) gyógyszerkészítmények
 • hatályos Magyar Gyógyszerkönyvben és a hatályos Formulae Normalesben meghatározott, közvetlen lakossági felhasználásra alkalmas gyógyszeranyagok
 • az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekről szóló jogszabályban meghatározott tápszerek
 • a speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről szóló jogszabályban meghatározott tápszerek, és az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet által nyilvántartásba vett, gluténmentes speciális élelmiszerek
 • gyógyszertárban, gyógyfürdőben vagy gyógyvízivócsarnokban értékesített gyógyvizek
 • babaápolási cikkek
 • Országos Gyógyszerészeti Intézet engedélyszámmal és forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékek

vételárát - a jogosult nevére szóló 120 napnál nem régebbi számla alapján, értékhatártól függetlenül, azzal a kikötéssel, hogy e jogcímen igényelt szolgáltatási összeg esetenként nem lehet kevesebb, mint 1.000,-Ft

A gyógyteák, illetve a fog- és szájápolók vásárlása életmódjavító önsegélyező pénztári (adóköteles) szolgáltatásnak minősülnek.

A benyújtott számlán szereplő termékek közül, az esetlegesen adókötelezettséggel terhelt szolgáltatásokat, a pénztár csak abban az esetben folyósítja, ha arra a szolgáltatási igénybejelentőn a tag ilyen irányú rendelkezést ad meg.

Csatolandó dokumentum:

 • a kiadás tényét igazoló, jogosult nevére kiállított (eredeti) számla

Nem számolhatók el az alábbi gyógyszertárban vásárolt termékek:

 • kozmetikai készítmények (kivéve babaápolási kozmetikai cikkek)
 • élelmiszerek
 • fogyasztószerek, táplálék kiegészítők
 • ásványvizek
 • állat orvosságok
 • könyvek, nyomdai kiadványok
 • rovar- és rágcsálóirtó szerek

Segédletek

OGYI listák:

Gyógyszertáron kívül is forgalmazható gyógyszerek listája
A gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékek listája
További információk elérhetők az OGYI honlapján

Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóság által elismert gyógyvizek listája
Példa babaápolási cikkekre
Gluténmentes termékek listája

Szolgáltatási igénybejelentő nyomtatvány letöltése

C-2. Gyógyászati segédeszköz árának támogatása

A finanszírozható gyógyászati segédeszközök két csoportba sorolandók aszerint, hogy azok szabadon megvásárolhatók, vagy pedig megvásárlásuk feltételhez kötött. Az egyes esetek:

a.) Szabadon megvásárolható gyógyászati segédeszközök vételárának finanszírozása

A pénztár megtéríti a jogosultak által

 • társadalombiztosítási támogatással rendelhető, illetve kölcsönözhető gyógyászati segédeszközökről, a támogatás összegéről és mértékéről szóló jogszabályban meghatározott gyógyászati segédeszközök megvásárlásának, kölcsönzésének a társadalombiztosítás által nem finanszírozott részre vagy e támogatás igénybevétele nélküli megvásárlásának
 • közvetlen lakossági felhasználásra alkalmas, minőségi tanúsítványok kiadására jogosult intézmény által kiadott tanúsítvánnyal rendelkező, illetve CE jelöléssel ellátott, az orvostechnikai eszközökről szóló jogszabályban meghatározottak szerinti orvostechnikai eszköz megvásárlásának, illetve
 • egészségügyi hatóság által engedélyezett csecsemő- és betegápolási cikkek megvásárlásának

ellenértékét - a jogosult nevére szóló 120 napnál nem régebbi számla alapján, értékhatártól függetlenül.

Adóköteles termékek:

 • fog- és szájápolók

Csatolandó dokumentum:

 • A kiadás tényét igazoló, jogosult nevére kiállított (eredeti) számla

b.) Optikai, hallásjavító gyógyászati segédeszközök vételárának finanszírozása

A pénztár megtéríti a jogosultak által társadalombiztosítási támogatás igénybevétele nélkül megvásárolt nem vényköteles fénytani eszközök (pl.: szemüveglencsék, kiegészítő lencsék, szemüvegkeretek, kontaktlencsék és ápolók, stb.) valamint hallásjavító eszközök vételárát, feltéve, hogy a vásárlásra a jogosult kezelőorvosa vagy működési engedéllyel rendelkező szakképzett optometrista javaslata alapján kerül sor - a jogosult nevére szóló 120 napnál nem régebbi számla alapján, értékhatártól függetlenül.

Csatolandó dokumentum:

 • A kiadás tényét igazoló, jogosult nevére kiállított 120 napnál nem régebbi (eredeti) számla
 • A társadalombiztosítási támogatás igénybevétele nélküli, nem vényköteles hallásjavító készülék vásárlásánál orvosi javaslat, szemüveg vásárlásánál orvos, vagy működési engedéllyel rendelkező szakképzett optometrista igazolása/szakvéleménye

Segédletek

16/2006. (III. 27.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről
Az Orvos- és Korháztechnikai Intézet közleménye alkalmassági igazolások és tanúsítványok kiadásáról
Elszámolható orvostechnikai és ápolási technikai eszközök
Példák babaápolási cikkekre

Szolgáltatási igénybejelentő nyomtatvány letöltése

D. Temetési segély

Temetési segélyben az a jogosult részesülhet, aki a meghalt közeli hozzátartozója eltemettetéséről gondoskodott. A jogosultságot halotti anyakönyvi kivonattal és a temetési költségekről kiállított számlával kell igazolni. A szolgáltatás összege a számlával igazolt költség, de legfeljebb 1.000.000 Ft.

Csatolandó dokumentum:

 • halotti anyakönyvi kivonat; a jogosult nevére kiállított temetési számla másolata

Korlátozó feltétel:

 • a halálesetnek az igénybenyújtást megelőző 120 napos időszakban bekövetkezettnek kell lennie
 • a figyelembe vehető szolgáltatási fedezet a tagdíjszerű befizetések tekintetében 180 napos várakozási időhöz kötött

Szolgáltatási igénybejelentő nyomtatvány letöltése

Fogyatékkal élők és egyéb rászorulók részére nyújtott szolgáltatások

E-1. Látássérült illetve mozgáskorlátozott vagy fogyatékos személyek életvitelét elősegítő szolgáltatások

Megtéríti a pénztár látássérült személyek életvitelét elősegítő szolgáltatás jogcímén a Braille-írással készült könyvek, magazinok vételárát, vakvezető kutyával összefüggő költségeket /oltás, oktatás, etetés/, valamint hangoskönyv és elektronikus könyv vételárát a vak pénztártag vagy pénztártag vak közeli hozzátartozója részére.

Megtéríti a pénztár mozgáskorlátozott vagy fogyatékos személyek életvitelét megkönnyítő szolgáltatás jogcímén az ilyen funkcióval bíró speciális eszközök vételárát, illetve a lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó átalakítása költségeit (így különösen korlátok, kapaszkodók felszerelése, ajtók, kijárók, folyosók szélesítése, emelőeszközök beszerelése) a pénztártag vagy a pénztártag közeli hozzátartozója vonatkozásában.

A szolgáltatás naptári évenkénti maximum összege 300.000 Ft.

Csatolandó dokumentum:

 • a kiadásokat alátámasztó számlák, igazolás a jogosultságról

Korlátozó feltétel:

 • a számlák az igénybenyújtástól számítva 120 napnál nem lehetnek régebbiek

E-2. Otthoni/idősgondozás kiadásainak finanszírozása

Otthoni gondozásnak minősül a pénztártag vagy közeli hozzátartozója részére a helyi önkormányzat által kiadott működési engedéllyel rendelkező szolgáltató által végzett szolgáltatás, melynek költségét – a gondozás díját - a pénztár az erről szóló szerződés/számla/bizonylat alapján havonta maximum az öregségi nyugdíjminimum havi összegéig megtéríti a pénztártagnak.

Idősgondozásnak minősül a pénztártag vagy közeli hozzátartozója gondozási, ápolási intézményben való elhelyezése, melynek költségét – a gondozás díját - a pénztár az erről szóló szerződés/számla/bizonylat alapján havonta maximum az öregségi nyugdíjminimum havi összegéig megtéríti a pénztártagnak.

Csatolandó dokumentum:

 • a szolgáltató tevékenységi engedélye másolata, a szolgáltatói- idősgondozási elhelyezési szerződés másolata, a fizetendő díjról szóló bizonylat

Korlátozó feltétel:

 • a figyelembe vehető szolgáltatási fedezet a tagdíjszerű befizetések tekintetében 180 napos várakozási időhöz kötött

Szolgáltatási igénybejelentő nyomtatvány letöltése

Lakhatással kapcsolatos ellátások

F-1. Védett fogyasztók közüzemi díjának finanszírozása

Megtéríti a pénztár a jogosult közüzemi díjait abban az esetben, ha igazolja, hogy a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényben és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényben meghatározott védendő fogyasztónak minősül.

A 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet szerint „védendő fogyasztónak” minősül, aki, vagy akinek a háztartásában élő természetes személy szociálisan rászoruló vagy fogyatékkal élő fogyasztó. A védett fogyasztót részletfizetési kedvezmény illetve fizetési haladék vagy előre fizető mérő felszereléséhez való jog illeti meg.

Szociálisan rászorulónak számít az a fogyasztó, aki: időskorúak járadékában részesül, aktív korúak ellátására jogosult, lakásfenntartási támogatásban részesül, ápolási díjban részesül, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától 3 éven belül, nevelő szülő, hivatásos nevelő szülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába elhelyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket. Közüzemi díjnak minősül a villamos energia-, a gáz-, az ivóvíz-, illetve a csatornadíj. A szolgáltatás havi összege legfeljebb a havi minimálbér 15 százalékának megfelelő összeg lehet.

Csatolandó dokumentumok:

 • Igazolás arról, hogy az igénylő az adott fogyasztói hely vonatkozásában védendő fogyasztónak minősül; a finanszírozandó közüzemi számlák másolatai.

Korlátozó feltétel:

 • A figyelembe vehető szolgáltatási fedezet a tagdíjszerű befizetések tekintetében 180 napos várakozási időhöz kötött. A számlák az igénybenyújtástól számítva 120 napnál nem lehetnek régebbiek

F-2. Lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása

Résztörlesztést vállalhat a pénztár a tag lakáscélú jelzáloghitel szerződése alapján/birtokában a törlesztőrészletekből a minimálbér 15%-áig.

Csatolandó dokumentumok:

 • A lakáscélú jelzáloghitel szerződés, valamint a hitelintézet igazolása az utolsó három havi törlesztő részlet mértékéről, vagy ezen iratok hiteles másolata.

Korlátozó feltétel:

 • A figyelembe vehető szolgáltatási fedezet a tagdíjszerű befizetések tekintetében 180 napos várakozási időhöz kötött.

Szolgáltatási igénybejelentő nyomtatvány letöltése

Egészségpénztári szerepkörben nyújtott adómentes kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások

G-1. Tb. ellátását kiegészítő/helyettesítő szűrésnek nem minősülő szolgáltatások

A pénztár az OEP által finanszírozott ellátásokon felüli további diagnosztikai, vagy szükség esetén gyógyító, korrekciós egészségügyi ellátásokat finanszíroz. Ide tartoznak a különféle szakorvosi ellátások és vizsgálatok, illetve az olyan alapellátáson felüli extra szolgáltatások, mint pl. a kórházi hotelszolgáltatás díja vagy az irányított orvosválasztásért fizetendő díj, stb., melyeket a jogosult a pénztárral szerződéses kapcsolatban álló (egészségpénztári szolgáltató) intézménytől/szolgáltatótól vesz igénybe. Ide tartoznak továbbá a fogászati ellátások körében felmerülő szolgáltatási kiadások (fogkezelés, fogpótlás, implantáció, fogtömés, gyulladás- és gyökérkezelés, foghúzás, fogkő eltávolítása, fogfehérítés, szájsebészeti beavatkozás, fogászati röntgen, stb.). Ide tartoznak továbbá a szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelések is, ha egészségügyi szolgáltatónál vagy természetgyógyásznál veszi azt igénybe a jogosult.

Csatolandó dokumentumok:

 • A kiadás tényét igazoló, a pénztár nevére kiállított (jogosult pénztártag, illetve kedvezményezettje nevével és a pénztártag nyilvántartási számával kiegészített), 120 napnál nem régebbi (eredeti) számla.

Korlátozó feltétel:

 • A pénztár csak a vele szerződött szolgáltatók számláit fogadhatja be. Ha a jogosult olyan szolgáltatótól vesz igénybe szolgáltatást, akivel a pénztár még nem kötött szerződést, a szerződés megkötéséig a szolgáltatás nem kerül kifizetésre. Megjegyzés: a már szerződött szolgáltatói partnerek listája a pénztár honlapján érhető el.

G-2. Gyógytorna, gyógymasszázs, fizioterápiás kezelések

A pénztár olyan szolgáltatásokat sorol ide és finanszíroz, melyek megfelelnek a szolgáltatással szemben támasztott követelményeknek. A megnevezett kezelések, a külön felszámított egyéb szolgáltatások és termékek nélkül számolhatóak el.

Csatolandó dokumentumok:

 • A kiadás tényét igazoló, a pénztár nevére kiállított (jogosult pénztártag, illetve kedvezményezettje nevével és a pénztártag nyilvántartási számával kiegészített), 120 napnál nem régebbi (eredeti) számla.

G-3. Szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások (betegség biztosítások) díjának átvállalása

A pénztártag megbízhatja a pénztárat a saját vagy közeli hozzátartozója javára megkötött egészségbiztosítási szerződésével összefüggő díjfizetési kötelezettsége teljesítésére a pénztári megtakarítási számlájáról, amennyiben vállalja és igazolja, hogy a biztosítónak az adott egészségbiztosítással kapcsolatos bármely pénzbeli kifizetését a pénztártag pénztárban vezetett számlájára kérte/irányította, s ezt a biztosító tudomásul vette.

Csatolandó dokumentumok:

 • A szolgáltatás alapját képező egészségbiztosítási szerződés; a biztosító igazolását arról, hogy tudomásul vette, hogy a szolgáltatással összefüggő pénzbeli kifizetést a pénztár számlájára kell teljesítenie.

Egészségpénztári szerepkörben nyújtott adóköteles életmódjavító szolgáltatások

H-1. Természetgyógyászati szolgáltatások

A pénztár a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló jogszabályban felsorolt és abban meghatározott feltételeknek megfelelő szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat finanszírozhatja. Ide azon adókötelesen finanszírozható szolgáltatások tartoznak, melyek nem szenvedélybetegségről való leszoktatásra irányulnak.

Csatolandó dokumentumok:

 • A kiadás tényét igazoló, a pénztár nevére kiállított (jogosult pénztártag, illetve kedvezményezettje nevével és a pénztártag nyilvántartási számával kiegészített), 120 napnál nem régebbi (eredeti) számla.

H-2. Sporteszközök vételárának finanszírozása

Ebbe a szolgáltatási kategóriába – az aktív testmozgást segítő sporteszköz vételárának a támogatásába tartozó – sporteszközök, sportszerek vételárának, illetve bérlési költségének a finanszírozása tartozhat. A pénztár ezen jogcímen finanszírozható terméknek minősíti azon sporteszközöket és sportszereket, melyek a javallott sporttevékenység végzéséhez nélkülözhetetlenek, illetve méltányolhatóan szükségesek, beleértve a sporttevékenység során a testi épséget védő eszközöket is.

Csatolandó dokumentumok:

 • A kiadás tényét igazoló, a pénztártag, illetve kedvezményezettje nevére kiállított, (a pénztártag nyilvántartási számával kiegészített) 120 napnál nem régebbi (eredeti) számla.

Elszámolható adóköteles sporteszközök listája

Egészségpénztári szerepkörben az elkerülhető megbetegedések korai felismerésére és elkerülésére irányuló, az egészség megőrzését elősegítő ún. prevenciós célú szolgáltatások

Az ide sorolt szolgáltatások közös jellemzője, hogy igénybevételüket a jogalkotó külön személyi jövedelemadó kedvezménnyel támogatja. A hatályos SZJA törvény szerint a többletkedvezmény mértéke 10%. Prevenciós szolgáltatásnak minősülnek azok a szolgáltatások, illetve a már fentebb nevesített szolgáltatások abban az esetben, ha igénybe vételük hozzájárul, segít a jogosult életmódjának egészségesebbé tételéhez, illetve a betegségek elkerüléséhez. Az egyes esetek:

I-1. Tb. ellátását kiegészítő/helyettesítő szűrővizsgálatok

Ide sorolandók az elkerülhető megbetegedések korai felismerésére irányuló szűrővizsgálatok, ideértve az OEP által nem finanszírozott szakorvos által végzett vizsgálatokat, mint pl. a méhnyakrák szűrés, emlőrákszűrés, vastagbélrák szűrés, prosztatarákszűrés, mozgásszervi szűrés, aids-szűrés, mentális zavarok korai felismerését célzó szűrés, fogászati szűrés. A szolgáltatást egészségpénztári szolgáltatónál lehet igénybe venni, orvosi javaslat alapján.

Csatolandó dokumentumok:

 • A kiadás tényét igazoló, a pénztár nevére kiállított (jogosult pénztártag nevével és nyilvántartási számával kiegészített), 120 napnál nem régebbi (eredeti) számla és a pénztártag részére kiállított orvosi javaslat.

I-2. Egészségterv készíttetése

Az egészségterv az a jogszabály által előírt tartalomnak megfelelő egészségpénztári szolgáltató által elkészített dokumentum, mely a jogosulton elvégzett egészségügyi állapotfelmérő vizsgálatok alapján személyre szabott életvezetési javaslatokat fogalmaz meg, feltéve, hogy azokat a jogosult elfogadja és életvitelének az egészségtervben foglalt javaslatoknak megfelelő megváltoztatására írásban hajlandóságot nyilvánít ki. Az egészségterv elkészítésének menete: a.) a jogosult egészségi állapotát, panaszait felmérő kérdőíves előszűrés eredményének összefoglalása; b.) általános állapotfelmérés körébe tartozó alapszűrések eredményének összefoglalása /ide tartoznak a laborvizsgálatok (pl. vizelet, vérkép, szemészet, mellkas röntgen, hasi ultrahang, stb), kardiológiai vizsgálatok (pl. EKG), onkológiai vizsgálatok, aids szűrés, fogászati szűrés, illetve egyéb orvosi vizsgálatok (pl. vérnyomásmérés, pulzusmérés; a bőrelváltozások, csontozat rendellenességi problémák, izületi bántalmak feltérképezése, neurológiai rendellenességek vizsgálata, belgyógyászati vizsgálatok)/; c.) az állapotfelmérést végző szakorvos által az elvégzett vizsgálatok alapján javasolt további állapotfelmérő vizsgálatok eredményének összefoglalása; d.) az előző lépésekben elvégezett vizsgálatok, megállapítások összefoglaló értékelése; e.) az összefoglaló értékelés alapján javaslattétel további vizsgálatokra, ellenőrzésekre vagy gondozásba vételre, illetve f.) az összefoglaló értékelés alapján életvezetési javaslat felállítása, amely táplálkozási javaslatokat, sporttevékenység végzésére vonatkozó ajánlást, gyógyászati szolgáltatás igénybe vételére vonatkozó ajánlást, illetve jelen szabályzatban egészségügyi szolgáltató vagy természetgyógyász által nyújtott speciális szolgáltatásként nevesített kúraszerű ellátásokra vonatkozó ajánlást tartalmazhat.

Hogy az egészségterv felállítása során elkészített összefoglaló értékelés szerinti ajánlás megvalósításaként igénybe vett szolgáltatások prevenciós szolgáltatásnak minősüljenek, ahhoz további feltétel, hogy a jogosult az életvezetési javaslatban foglaltak megértését, elfogadását és a megvalósításban való együttműködési készségét aláírásával igazolja. Az életvezetési javaslatban foglaltak megvalósításaként igénybe vett szolgáltatások az egészségterv elkészültét követő két éven belüli igénybevételhez kötöttek.

Csatolandó dokumentumok:

 • A kiadás tényét igazoló, a pénztártag, illetve kedvezményezettje nevére kiállított, (a pénztártag nyilvántartási számával kiegészített) 120 napnál nem régebbi (eredeti) számla.

I-3. Egészségterv birtokában igénybe vehető szolgáltatások

Ebbe a körbe az alábbi szolgáltatások tartoznak, feltéve, hogy azok igénybe vételére az egészségterv életvezetési javaslata alapján kerül sor: a.) Szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelések b.) Egészségügyi szolgáltató vagy természetgyógyász által nyújtott speciális szolgáltatások c.) Gyógytorna, gyógymasszázs, fizioterápiás kezelések

A szolgáltatások preventív célú igénybevételének feltételei azonosak az egyes szolgáltatásoknál leírtakkal.

Közösségi elven nyújtott szolgáltatások

A pénztár szolidaritási elven nyújtott szolgáltatásait a szolgáltatásokra rendelkezésre álló fedezet összegéig nyújtja. Amennyiben a rendelkezésre álló fedezet az egyes tartalékokban kiürül, úgy a szolgáltatások folyósítása felfüggesztésre kerül. Ha a szolgáltatások fedezete ismételten rendelkezésre áll, a pénztár a szolgáltatások folyósítását újraindítja. Fedezet hiányában a szolgáltatási igények visszautasításra kerülnek.

K-1. Munkanélküli segély

Jogosulttá válik a pénztártag munkanélkülisége esetén ezen közösségi elven nyújtott szolgáltatásra egyszeri alkalommal a munkanélküli ellátás megszűntét követő 3 hónapos időtartamra - 120 napon belüli igényjogosultsággal -, amennyiben a munkanélkülivé válását megelőző 2 éves időszak egészében tagdíjfizetési kötelezettségének folyamatosan eleget tett, munkanélküli ellátásban részesült és a folyósítási időszakban is regisztrált munkanélküliként a nyilvántartásban szerepel. A szolgáltatás összege 30.000 Ft/hó.

Csatolandó dokumentum:

 • munkanélküli regisztráció dokumentuma, igazolás az ellátásból való kikerülés tényéről

Korlátozó feltétel:

 • az eseménynek az igénybenyújtást megelőző 120 napos időszakban bekövetkezettnek kell lennie

K-2. Baleseti segélyezés

Jogosulttá válik a pénztártag csonkolásos illetve maradandó egészségkárosodást okozó munkahelyi, vagy közúti balesete esetén ezen közösségi elven nyújtott szolgáltatásra a balesetet követő 120 napon belüli igényjogosultsággal, amennyiben a balesetét megelőzően 2 éves időszak egészében tagdíjfizetési kötelezettségének folyamatosan eleget tett. A szolgáltatás összege a munkaképesség csökkenése %-os mértékéhez mérten %-onként 2.000 Ft.

Csatolandó dokumentum:

 • baleseti jegyzőkönyv és orvosi igazolás a baleset tényéről és a munkaképesség csökkenés mértékéről

Korlátozó feltétel:

 • az eseménynek az igénybenyújtást megelőző 120 napos időszakban bekövetkezettnek kell lennie

K-3. Halva születés, vagy fogyatékossá válás esetére nyújtott segély

Ezen jogcímen szolgáltatást nyújt a pénztár a tagnak, ha gyermeke halva születik, vagy a születését követő 3 éven belül fogyatékossá válik, ha az esemény bekövetkeztét megelőző 2 éves időszak egészében tagdíjfizetési kötelezettségének folyamatosan eleget tett. A szolgáltatás összege halva születés esetén 100.000 Ft, fogyatékossá válás esetén 100.000 Ft-nak a fogyatékosság okozta egészségkárosodás mértékével arányos része.

Csatolandó dokumentum:

 • Igazolás a halva születés illetve a fogyatékossá válás tényéről

Korlátozó feltétel:

 • az eseménynek az igénybenyújtást megelőző 120 napos időszakban bekövetkezettnek kell lennie

K-4. Átmeneti segély

Átmeneti segély szolgáltatás a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvényben meghatározott tűz- és elemi károk bekövetkezte esetén nyújtható annak a tagnak, aki a káresemény bekövetkeztét megelőző 2 éves időszak egészében tagdíjfizetési kötelezettségének folyamatosan eleget tett.

A szolgáltatás max. 1. alkalommal vehető igénybe és összege az esemény által okozott kár összegének a 20%-a, de maximum 100.000 Ft. Ha a csatolt dokumentumok alapján a kárérték ténylegesen nem állapítható meg, a pénztár az igényt elutasítja.

Csatolandó dokumentum:

 • igazolás a segélykérelmet kiváltó esemény bekövetkeztéről (kárjegyzőkönyv, önkormányzati, biztosítói vagy hatósági szerv által kiállított igazolás)

Korlátozó feltétel:

 • Az eseménynek az igénybenyújtást megelőző 120 napos időszakban bekövetkezettnek kell lennie. Igény csak a tag tulajdonát képező lakás céljára szolgáló ingatlanával összefüggésben, az ingatlanban bekövetkezett kárértékre nyújtható be.

K-5. Tag halála esetére nyújtott haláleseti támogatás

Jogosulttá válik a pénztártag halála esetén annak közeli hozzátartozója temetési segély igénybevételére – a pénztár szolidaritási alapja terhére - temetési számla ellenében, ha a tag a halála bekövetkezte előtti 2 éves időszakban tagdíjfizetési kötelezettségének eleget tett. A szolgáltatás összege 120.000 Ft.

Csatolandó dokumentum:

 • halotti anyakönyvi kivonat; a jogosult nevére kiállított temetési számla másolata

Korlátozó feltétel:

 • a halálesetnek az igénybenyújtást megelőző 120 napos időszakban bekövetkezettnek kell lennie

Szolgáltatási igénybejelentő nyomtatvány letöltése

Önsegélyező pénztári megtakarítás örökösi / kedvezményezetti jogcím alapján történő kifizetése

A vonatkozó jogszabályok értelmében az önsegélyező pénztári megtakarítás örökölhető, illetve az afölötti rendelkezésre kedvezményezett jelölhető. Az ezen jogcímek alapján megszerzett összeg nem minősül jövedelemnek.

Amennyiben Ön a pénztárunkban tagsági jogviszonnyal/megtakarítással rendelkező személy vonatkozásában örökösnek/kedvezményezettnek minősül, úgy a nyilvántartott megtakarítás feletti rendelkezésre az alábbiak figyelembevételével jogosult:

Igénybejelentő nyomtatványunkon szereplő lehetőségek közül megjelölheti az Ön által választott módozatot, nevezetesen, hogy a megtakarítást fel kívánja venni, saját jogán tovább kívánja folytatni, vagy más pénztárban nyilvántartott megtakarításához kívánja rendelni.

Pénztárunkban az öröklési igények teljesítésére/kifizetésére havonta 15-én kerül sor az előző hónap végéig dokumentumokkal igazolt kifizetési igényekre vonatkozóan. Ha a fenti időpont munkaszüneti napra esik, akkor a folyósítás az azt követő munkanapon esedékes.

A bankszámlára átutalással történő teljesítés díjmentes, míg a postai kifizetési utalványon keresztül történő szolgáltatás kifizetés esetén a Magyar Posta Zrt. által felszámított díjat Pénztárunk továbbhárítja.

A teljesített összegről illetve az azzal kapcsolatos elszámolásról igazolást állítunk ki, melyet a teljesítést követően a jogosultnak postán küldünk meg.

Öröklési / Kedvezményezetti igény bejelentő nyomtatvány letöltése

vissza a lap tetejére vissza a lap tetejére