Nyugdíjszolgáltatás

A nyugdíjpénztár annak a tagnak nyújthat szolgáltatást, aki nyugdíjjogosulttá válik. A nyugdíjjogosultság feltétele a nyugdíjkorhatár betöltése. A nyugdíjkorhatár a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerinti öregségi nyugdíjkorhatár, továbbá az az időpont, amelytől a pénztártag öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, rokkantsági ellátásban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban vagy nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesül, továbbá az a személy, akinek 2012, január 1-je előtti határozattal rokkant nyugdíjjogosultságot állapítottak meg. Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt a nyugdíjjogosultságát az előbbiek fennállásának igazolásával (gyakorlatban a nyugdíjjogosultságot megállapító nyugdíjhatározat bemutatásával vagy annak másolata mellékelésével) kell igazolnia.

Szolgáltatási igényét nem feltétlenül kell személyesen ügyintéznie, azt postai úton, vagy e-mailben is eljuttathatja hozzánk, de ekkor az igénye valódiságát, illetve hogy azt valóban Ön nyújtja be szíveskedjen személyi igazolványa, lakcímkártyája fénymásolatával igazolni. Igényét csak ennek birtokában van lehetőségünk teljesíteni.

A szolgáltatási alternatívák közül értelemszerűen Ön az egyik módozatot választhatja. A pénztár nyugdíjszolgáltatása alapértelemben adómentes részösszegű (évente max. 1 alkalommal), teljes összegű kifizetés, vagy járadék formájában, viszont a nyugdíjszolgáltatás adómentességének feltétele, hogy a tag 2013. január 1-je előtt létesített tagsági jogviszony esetén legalább 3 éves, a 2013-tól kezdődően létesített tagsági jogviszony esetén legalább 10 éves tagsági jogviszonnyal rendelkezzen. Adókötelezettséget felvállalni értelemszerűen nem javasolunk, érdemesebb megvárni a 3 illetve 10 éves tagság leteltét. Ha valaki mégis kéri a szolgáltatást, akkor a pénztár az adókötelesen kifizetett összegből 15%-os kifizetői adóelőleget von le, és erről adóigazolást állít ki.

Miután a nyugdíjpénztári tagság utáni adójóváírási lehetőség a befizetésekhez kötődik, ezért a nyugdíjszolgáltatás elindítása előtt célszerű áttekintenie, hogy a tárgyévben várhatóan milyen adóalapot képező jövedelme lesz, s annak alapján a szolgáltatás megkezdése előtt – az adójóváírási lehetőség maximalizálása céljából – egy szolgáltatás előtti „utolsó befizetést” eszközölnie.

Járadékszolgáltatást legalább 10 000 Ft-os minimum járadékösszeggel folyósítunk.

Az egyösszegű szolgáltatási igényeket a pénztár normál ütemezés szerint az igény beérkezését követő 15 napon belül teljesíti. Egyösszegű kifizetés esetén (a negyedéves hozamfelosztás miatt) előlegként az aktuális megtakarítás minimum 85%-a kerül kifizetésre, a visszatartott összeg pedig a tárgynegyedéves hozammal – a tárgynegyedévet követő 50. napig kerül utalásra.

A szolgáltatási igény pénzügy teljesítésért a pénztár pénzforgalmi díjat számít fel, mely banki átutalás esetén 2 ezrelék (max. 6.000 Ft), készpénzben történő kifizetés esetén 5 ezrelék, postai kifizetési utalványon történő kifizetés esetén pedig 2 ezrelék (max. 6.000 Ft) +a Magyar Posta mindenkori díjtáblázata szerint felszámított utalványdíj.

A teljesített összegről illetve az azzal kapcsolatos elszámolásról igazolást állítunk ki, melyet a teljesítést követően a tagnak postán küldünk meg. Azon tagoknak, akiknek az e-mail címe is rendelkezésünkre áll, a kifizetésről annak megtörténtekor e-mailben küldünk tájékoztatást.

Nyugdíjszolgáltatási igénybejelentő nyomtatvány letöltése

Várakozási idő (10 év) leteltét követően megnyíló – nem nyugdíjszolgáltatásnak minősülő – kifizetés

Az Ön önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítása alapértelemben arra szolgál, hogy azt nyugdíjjogosulttá válását követően használja fel – nyugdíja kiegészítésére – egyösszegben, vagy járadékösszegek formájában. E formában a megtakarítása teljes összegében adómentesen Önt illeti meg a fenti kitételek figyelembevételével.

A nyugdíjpénztári jogszabályban rögzített várakozási idő (a taggá válástól számított 10 év) letelte birtokában a tag a megtakarításához – korától és nyugdíjjogosultságától függetlenül – hozzáférhet, de ez esetben adózási kötelezettséggel.

Az ilyen jogcímű hozzáférés ugyanis azt eredményezi, hogy a megtakarítás nem az eredeti céllal (nevezetesen nyugdíjkiegészítésként) hasznosul, így a tagság során élvezett jogszabályi kedvezményeket (befizetések utáni adójóváírás, munkáltatói hozzájárulás, a megtakarítás kamatadó alóli mentessége) a kifizetés adóterhelésével „kompenzálja” a jogalkotó. Legalábbis akkor, ha a tag a megtakarításából hozamként felgyülemlett összegen felüli igényt nyújt be, ami már a tőkerészét is érinti.

A várakozási idő letelte után a hozzáférési lehetőségek az alábbiak:

  • a számláján nyilvántartott összeg egy részét vagy akár a teljes összegét is felveheti tagsága fenntartásával. Erre háromévenkénti ciklikussággal van lehetősége (pl. ha 2003.02.01-étől tag, úgy először 2013.02.01-én, majd 2016.02.01-jén és így tovább.;
  • a számláján nyilvántartott teljes összeg felvételét kéri és tagságát megszünteti.

Ha Önnek az igénye alapján pl. 2013.02.01-jén kifizetést teljesít a pénztár, akkor legközelebb 3 év leteltével igényelhet ismét összeget, viszont arra a 3 éven belül is megmarad a lehetősége, hogy a tagsága megszüntetésével a teljes bennmaradt összeget felvegye. Ekkor viszont már csakis a tagsága megszüntetésével.

A tagsági jogviszony időtartama az adózási feltételek miatt fontos (lásd. Szja törvény 28. §-a (8) bekezdése)

A kifizetés teljesítéséért a pénztár Alapszabályában illetve szolgáltatási szabályzatában rögzített díjat számítja fel. Ez 3.000 Ft-os ügykezelési díjból és az elszámolandó összeg pénzforgalmi díjából áll. A pénzforgalmi díj banki átutalás esetén az összeg 2 ezreléke (max. 6.000 Ft), postai utalványon kért kifizetés ugyanezen összeg + a Magyar Posta mindenkori díjtáblázata szerint felszámított utalványdíj.

A pénztár az elszámolás szerint a pénztártagot illető összeget a jogszerű bejelentést követő 15 napon belül (teljes összegű kifizetés esetén két lépésben, első lépésben legalább 85%-os előleget 15 napon belül, a hátralékot a tárgynegyedéves zárást követő 50. napig teljesíti. A kifizetésről igazolást küldünk Önnek.

A kifizetés biztonsága érdekében nem személyes ügyintézés esetén az aláírt és letanúzott igényét csak akkor fogadjuk be, ha ahhoz az érvényes személyi igazolványa és lakcímkártyája (régi típusú szem. igazolvány esetén a főoldal, a lakcímoldal és az érvényességet igazoló oldal) fénymásolatát is mellékeli.

Várakozási idő (10 év) leteltét követően megnyíló – nem nyugdíjszolgáltatásnak minősülő – kifizetési igény bejelentőlap letöltése

Tagi kölcsön

Nyugdíjpénztárunk a jogszabályi feltételek alapján kölcsönfelvételi lehetőséget biztosít pénztártagjai számára. Mik ezek a feltételek:

  • tagi kölcsön annak a tagnak nyújtható, aki már rendelkezik 3 éves tagsági jogviszonnyal, továbbá korábbi tagi kölcsön igényléseiből fennálló fizetési kötelezettségét – amennyiben volt ilyen – hiánytalanul teljesítette és tagi lekötése nincs.
  • a folyósítható tagi kölcsön összegének maximuma legfeljebb a tag egyéni számláján a kölcsönfolyósítás időpontjában nyilvántartott megtakarítás 30%-a lehet.
  • a tagi kölcsön futamideje maximum 1 év – de ennél rövidebb időszakra is kérhető természetesen kölcsön.

A kölcsönigénylés elbírálása az ügyvezető igazgató hatáskörébe tartozik, aki a kölcsönnyújtás feltételeinek megléte és a pénztár kölcsönnyújtási lehetőségei figyelembevételével dönt a kölcsönösszeg folyósításáról. Az engedélyezett kölcsönökről a pénztár szerződést készít, melyet aláírásra a tagnak megküld.

A kölcsön díja:

A kölcsön díja egységesen a szerződéskötéskor érvényes jegybanki alapkamat + 3%. Az alapkamat mindenkori mértékéről tájékozódhat a www.mnb.hu oldalon.

A kölcsön folyósítása:

Nyugdíjpénztárunk havi rendszerességgel – tárgyhónap 15-én, amennyiben ez a nap munkaszüneti nap, akkor az azt követő munkanapon – folyósítja az előkészített és a tag által is viszont aláírt kölcsönszerződések szerinti kölcsönösszegeket. A folyósítás díja banki átutalás esetén 2 ezrelék (max. 6.000 Ft). Postai kifizetés esetén ugyanezen összeg + a Magyar Posta által felszámított utalványdíj összege.

Visszafizetési feltételek:

A kölcsönösszeget a kamattal együtt legkésőbb a lejáratkor kell egy összegben visszafizetni. Amennyiben a kölcsön és kamata a kölcsön lejáratát követő 15 napon belül nem kerül visszafizetésre, a Pénztár a kölcsönből fennálló tartozást automatikusan ráterheli a pénztártag egyéni számlájára, ami ezáltal a tag jövedelmévé válik, mely után a pénztártagnak 15%-os személyi jövedelemadó és 15,5 %-os szocho fizetési kötelezettsége keletkezik. Erről a pénztár igazolást állít ki.

Önkéntes nyugdíjpénztári tagi kölcsönkérelem letöltése

Önkéntes pénztári megtakarítás örökösi / kedvezményezetti jogcím alapján történő kifizetése

A vonatkozó jogszabályok értelmében a nyugdíjpénztári megtakarítás örökölhető, illetve az afölötti rendelkezésre kedvezményezett jelölhető. Az ezen jogcímek alapján megszerzett összeg nem minősül jövedelemnek.

Amennyiben Ön a pénztárunkban tagsági jogviszonnyal/megtakarítással rendelkező személy vonatkozásában örökösnek/kedvezményezettnek minősül, úgy a nyilvántartott megtakarítás feletti rendelkezésre az alábbiak figyelembe-vételével jogosult:

  • A számlatulajdonos halálát az arról kiállított halotti anyakönyvi kivonattal (annak másolatával) köteles tanúsítani
  • Igénye nem személyesen, hanem postai úton történő ügyintézése esetén kérjük, hogy az igénybejelentése mellékleteként a személyi igazolványa azonosítására alkalmas fénymásolatát is szíveskedjen leveléhez csatolni! Igényét csak ennek birtokában van lehetőségünk teljesíteni.
  • Öröklés esetén az örökhagyó jogerőre emelkedett végzése vagy végrendelkezése megküldésével köteles a jogosultságot igazolni. A megtakarítás feletti rendelkezést az abban foglaltak ismeretében bíráljuk el.

Igénybejelentő nyomtatványunkon szereplő lehetőségek közül megjelölheti az Ön által választott módozatot, nevezetesen, hogy a megtakarítást fel kívánja venni, saját jogán tovább kívánja folytatni, vagy más pénztárban nyilvántartott megtakarításához kívánja rendelni.

A pénztár az elszámolás szerint az örököst illető összeget a jogszerű bejelentést követő 15 napon belül két lépésben, első lépésben legalább 85%-os előleget 15 napon belül, a hátralékot a tárgynegyedéves zárást követő 50. napig teljesíti. A kifizetésről igazolást küldünk Önnek.

A szolgáltatási igény pénzügy teljesítésért a pénztár pénzforgalmi díjat számít fel, mely banki átutalás esetén 2 ezrelék (max. 6.000 Ft), készpénzben történő kifizetés esetén 5 ezrelék, postai kifizetési utalványon történő kifizetés esetén pedig 2 ezrelék (max. 6.000 Ft) + a Magyar Posta mindenkori díjtáblázata szerint felszámított utalványdíj.

A teljesített összegről illetve az azzal kapcsolatos elszámolásról igazolást állítunk ki, melyet a teljesítést követően a jogosultnak postán küldünk meg.

Öröklési / Kedvezményezetti igény bejelentőlap letöltése

Megszakítás