Pénztártagok

Tagság

Tagsági jogok, kötelezettségek

A pénztártag jogosult:

 • a Pénztár szolgáltatásaira az Alapszabályban és a Pénztár szabályzataiban meghatározott rendben
 • megtakarítását a Pénztár választható portfoliós befektetési rendje szerinti portfoliók valamelyikébe, illetve portfolióátcsoportosítást kérni (nyomtatvány letöltése)
 • a Pénztár küldöttválasztó ülésein részt venni és szavazati jogát gyakorolni, illetve a küldöttközgyűlésen tanácskozási joggal részt venni
 • a jogszabályi feltételek teljesülése esetén a Pénztár tisztségviselőjévé választható
 • a zárt tanácskozásokról készült határozattervezetek és jegyzőkönyvek kivételével a Pénztár irataiba betekinteni, továbbá a Pénztár működésével kapcsolatban felvilágosítást kérni azzal, hogy a megszerzett információt nem használhatja fel a Pénztár érdekeit, illetve a pénztártagok személyes adatait és személyiségi jogait sértő, vagy egyébként jogellenes módon

A tag halála esetére természetes személy kedvezményezettet jelölhet a belépési nyilatkozaton, illetve az erre a célra rendszeresített kedvezményezett jelölési nyilatkozaton.

A pénztártag köteles:

 • az adataiban bekövetkező változást a Pénztár felé haladéktalanul bejelenteni
 • a Pénztártól jogalap nélkül felvett összeget a Pénztárnak visszafizetni
 • betartani az Alapszabály előírásait

A tagdíjfizetéssel kapcsolatos kötelezettségek

Az egységes tagdíj összegét a Közgyűlés állapítja meg. Az egységes tagdíj összege havi 5.000 Ft. (2022.12.31-éig 3.000 Ft)

A pénztártag önkéntes elhatározása alapján fizethet ennél magasabb összegű tagdíjat is, valamint csökkentheti azt a minimális tagdíj összegéig. A vállalt tagdíj mértéke a pénztártag tagdíjfizetési kötelezettségével megegyezik. Tagdíj csak egész hónapokra fizethető.

A pénztártag az éves tagdíjon felül bármikor rendkívüli befizetést is eszközölhet.

A pénztártag a tagdíjat minden hó 20-áig köteles a Pénztár felé megfizetni.

A pénztári befizetés teljesíthető:

 • a munkáltatónak adott külön meghatalmazás alapján a munkabérből, vagy egyéb, a munkáltató által folyósított járandóságból történő levonással, annak átutalásával (Részletek)
 • a Pénztár számlájára történő banki átutalással
  • Az Életút Nyugdíjpénztár tagdíjteljesítésre szolgáló bankszámlaszáma:
  • 10918001-00000003-09291000
  • a megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni a tagi azonosító kódot és a teljesítés jogcímét (pl: egyéni tagdíj).
 • készpénzbefizetéssel bármelyik UniCredit bankfiókban a pénztár bankszámlaszámára történő befizetéssel (a megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni a tagi azonosító kódot és a teljesítés jogcímét pl: egyéni tagdíj).
 • készpénzbefizetéssel a Pénztár székhelyén.

A Pénztár a befizetések egyéni számlára történő jóváírása szempontjából a fizetett összegnek a pénzforgalmi számláján történt jóváírását tekinti irányadónak.

A tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztása

 • Amennyiben a pénztártag tagdíjfizetési kötelezettségének nem vagy csak részben tesz eleget, úgy a Pénztár a tartalékképzési rendje szerint jogosult az elmaradt tagdíjösszegre jutó működési és likviditási tagdíjösszeget az egyéni számlával szemben elszámolni.
 • Az elszámolt összeg alapja a tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztásának időszakára jutó egységes tagdíjösszeg és a ténylegesen megfizetett tagdíjösszeg különbsége.
 • Az előzőek szerint megállapított meg nem fizetett tagdíj utáni működési és likviditási célú levonás összege nem haladhatja meg az adott időszakban az egyéni számlára felosztott és jóváírt hozam összegét.
 • A meg nem fizetett tagdíj utáni működési és likviditási célú levonást a Pénztár a tagsági jogviszony átlépéssel/kilépéssel/szolgáltatással történő megszűnése esetén is jogosult elszámolni.

Tagság járulékos előnyei

SZJA kedvezmény lehetősége

Az önkéntes pénztári megtakarítás egyik járulékos előnye, hogy a megtakarítási hajlandóságot az állam adókedvezményi lehetőséggel preferálja.

A tagok csak akkor vehetik igénybe a saját befizetéseik után járó kedvezményt, ha egyúttal rendelkeznek arról, hogy az adókedvezménynek megfelelő összeget az adóhatóság utalja át önkéntes pénztári egyéni számlájukra. Több pénztári tagsággal rendelkező tagok is egy önkéntes pénztárt adhatnak meg, ahová az Adóhatóság a kedvezményt teljesíti. Ezen átutalás határideje az adóbevallás beérkezésétől számított 30. nap, de legkorábbi időpontja az adóév utáni március 1-je.

Az önkéntes pénztári adókedvezmény mértéke az egyénileg és munkáltató által befizetett összeg 20%-a, kortól és pénztártípustól függetlenül maximum 150 000 Forint (több tagság esetén is).

Munkáltatói hozzájárulás lehetősége

Változás 2019. január 1-jétől.

A munkáltatói hozzájárulás után is igénybe vehető a pénztártag számára a 20%-os adójóváírási lehetőség, az egyénileg befizetett összeggel együtt maximum 150 000 Forintig. A jutattás adózás szempontjából ugyanúgy adózik, mintha a munkáltató ezt az összeget bérként adná a munkavállalójának, a közterhek megfizetése a munkáltató feladata.

Változás 2017. január 1-jétől.

A munkáltató egyes meghatározott juttatásként biztosíthatja értékhatár nélkül dolgozói részére az önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulást. Korábban ezt béren kívüli juttatásként adhatta az alkalmazottja javára havonta a tárgyhavi minimálbér 50%-a erejéig, kedvezményes adózással. A jogosult pénztártag szempontjából ez nem minősül jövedelemnek, így adóalapot sem képez. A munkáltatónak ezen összeg után 2017-ben 43,66%-os közterhet kell megfizetnie. Ez részben személyi jövedelemadóból (1,18*15%=17,7%) részben eho-ból (1,18*22%=25,96%) tevődik össze (lásd. 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról 3. § (1) bekezdés (ba) pontja).

Változás 2013. január 1-jétől.

A munkáltató az alkalmazottja javára havonta a tárgyhavi minimálbér 50%-a erejéig kedvezményes adózású béren kívüli juttatásként munkáltatói hozzájárulást vállalhat/fizethet a nyugdíjpénztárba. A jogosult pénztártag szempontjából ez nem minősül jövedelemnek, így adóalapot sem képez. A munkáltatónak ezen összeg után 2013-ban 35,7%-os közterhet kell megfizetnie. Ez részben adóból (1,19*16%=19,04%) részben eho-ból (1,19*,14%=16,66%) tevődik össze (lásd. 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról 3. § (4) bekezdése).

A munkáltatói hozzájárulás havi összege 2007-től az érvényes minimálbér 50 százalékában van meghatározva.

A maximálisan adható munkáltatói hozzájárulás havi összege:

 • 2016-ban 55.500 Ft/hó (111.000 Ft x 50%)
 • 2015-ben 52.500 Ft/hó (105.000 Ft x 50%)
 • 2014-ben 50.750 Ft/hó (101.500 Ft x 50%)
 • 2013-ban 49.000 Ft/hó (98.000 Ft x 50%)

Munkáltatói adomány(támogatás) lehetősége

A munkáltató a pénztár alapszabályában nevesített tagsági kör (pl. az adott munkáltató alkalmazotti köre) számára közcélú adománynak minősülő ún. támogatói adományként is befizethet a pénztárba, mely összeget a Pénztár az adományozó rendelkezése szerint írja jóvá az érintett tagok számláin. Adózás szempontjából ugyanaz vonatkozik rá, mint a munkáltatói hozzájárulásra.

Kondíciók

Tartalékképzési rendünk

A nyugdíjpénztári tagsága nyilvántartása, a megtakarítási számlája vezetése „díjaként” Ön a befizetéseiből levont működési tagdíjrésszel járul hozzá a pénztár üzemeltetéséhez. Ennek mértéke (összege) természetesen az Ön, vagy az Ön nevében/helyett a munkáltatója által befizetett tagdíj összegének a függvénye.

A pénztárak által kínált szolgáltatás összehasonlíthatóságában az egyik legkézenfekvőbb szempont az említett fedezeti arány mértéke, melyet a pénztár az alapszabályában köteles meghatározni.

Önkéntes Nyugdíjpénztárunk tartalékképzési rendje szerint a befizetett tagdíj egységesen kerül felosztásra a pénztári tartalékok között, 2023-tól az alábbi arányokban:

Éves befizetéstől függően sávosan Fedezeti Működési Likviditási
60 eFt halmozott éves tagdíjig 95,0% 5,0%
60-90 eFt éves tagdíj között 95,5% 4,5%
90-180 eFt éves tagdíj között 96,5% 3,5%
180-360 eFt éves tagdíj között 98,0% 2,0%
360 eFt éves tagdíj felett 99,5% 0,5%

Sávos tartalékképzésre példa:

100.000 Ft éves befizetés esetén (függetlenül attól, hogy egy összegben, vagy részletekben kerül megfizetésre az adott évben) a levonás a következőképpen alakul: 60.000 Ft-ig 3.000 Ft a levonás, 5% működési rész. 60.000 Ft és 90.000 Ft közötti részre (ami 30.000 Ft) 1.350 Ft a levonás, 4,5% működési rész. A fennmaradó 10.000 Ft után 350 Ft a levonás, 3,5% működési rész. Vagyis a levonás 4.700 Ft, mely a teljes összegre vetítve 4,7%-ot jelent.

Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy pénztárunkban a taggá válás ingyenes, azaz Önnek sem belépési díjjal, sem magasabb levonással sújtott, ún. első tagdíjjal nem kell kalkulálnia!

Konkrét összegű befizetések ellenőrzésére használja kalkulátorunkat:

Tagdíjkalkuláció a tartalékképzés ellenőrzéséhez 2023.01.01-től

Szolgáltatási díjaink, költségek

A megtakarítását csökkentő díjtételként jelenhet meg az alábbi esetekben felszámított költség:

 • Nyugdíjkifizetések: Banki átutalás esetén: pénzforgalmi díj (2 ezrelék, max. 6.000 Ft), Postai kifizetés esetén: postai kifizetési díj + pénzforgalmi díj (2 ezrelék, max. 6.000 Ft), Készpénzfelvétel a Pénztár székhelyén: 5 ezrelék
 • 10 éves kifizetések: Banki átutalás esetén: 3.000 Ft szolgáltatási díj + pénzforgalmi díj (2 ezrelék, max. 6.000 Ft), Postai kifizetés esetén: 3.000 Ft szolgáltatási díj + postai kifizetési díj + pénzforgalmi díj (2 ezrelék, max. 6.000 Ft)
 • Átlépés: 3.000 Ft szolgáltatási díj + pénzforgalmi díj (2 ezrelék, max. 6.000 Ft)
 • Tagi kölcsön folyósítás: Banki átutalás esetén: pénzforgalmi díj (2 ezrelék, max. 6.000 Ft), Postai kifizetés esetén: postai kifizetési díj + pénzforgalmi díj (2 ezrelék, max. 6.000 Ft)
 • Az önkéntes nyugdíjpénztárba befolyó NAV felé rendelkezett összegek esetében – amennyiben a jogosult a rendelkezett összeg beérkezésekor már nem tagja a pénztárnak – a továbbutalás után a pénztár díjat nem számít fel feltéve, hogy a beérkező összeg részére jogszabály szerint kifizethető. Ellenkező esetben a pénztár az adójóváírás összegét köteles az adóhatóság külön erre a célra szolgáló beszedési számlájára visszautalni. Nem jár különösen az adójóváírás a pénztári tagsági jogviszonyát a várakozási idő leteltét követő (nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő) kilépéssel megszüntető tagnak.

Átlépés másik önkéntes nyugdíjpénztárba

A nyugdíjpénztárakra vonatkozó törvényi szabályozás értelmében a nyugdíjpénztári tag szabadon dönthet arról, hogy melyik pénztárral kívánja megtakarítását kezeltetni. Ez jelenti egyrészt azt, hogy a megtakarítását szabadon átviheti egyik pénztárból a másikba, illetve azt is, hogy egyidejűleg akár több pénztárban is tag lehet. A tagsági jogviszonyok – így a megtakarítások is – egymástól függetlenek.

Fentiekből következik, hogy a tag saját elhatározása alapján össze is vonhatja megtakarításait egy adott nyugdíjpénztárba. Ez esetben a megszüntetni kívánt egyéni számlát vezető nyugdíjpénztár felé be kell jelenteni a megszüntetési szándékot, egyúttal rendelkezni kell a nyilvántartott megtakarításnak a jövőbeli sorsáról, nevezetesen arról, hogy melyik nyugdíjpénztár kezelésébe kívánja azt adni.

Az összeg természetesen csak létező egyéni számlára telepíthető. Ennek biztosíthatóságát a törvény úgy érvényesíti, hogy a „fogadó” számla meglétéről a befogadó pénztárnak igazolást kell adnia a korábbi nyugdíjpénztár felé. A számlát korábbiakban vezető pénztár ezen igazolás (ún. befogadói nyilatkozat) birtokában köteles a nyilvántartott megtakarítás elszámolásáról és átadásáról intézkedni – az átlépési szándék illetve a befogadói nyilatkozat kézhezvételét követő 15 napon belül.

Jelen nyomtatványunk (Átlépéssel történő jogviszony megszűntetés bejelentő nyomtatvány letöltése) a tagsági jogviszonya átlépéssel történő megszüntetésének bejelentésére szolgál. Az egyéni számlája jövőbeni számlavezetésével megbízott pénztárnak ettől függetlenül igazolnia kell az Ön meglévő tagságát. Ezen befogadói nyilatkozat birtokában áll módunkban a megtakarítása áttelepítése ügyében intézkedni.

Az elszámolás során az időarányosan Önt illető hozambevételek is elszámolásra, illetve átadásra kerülnek. Amennyiben ezen túl az elszámolást követően egyéb hozambevételben részesülne, vagy a számlájára utólag befolyó tagdíja érkezne úgy természetesen ezen összegek is Önt, illetve az Ön számláját illetik, s ezen összegeket utólagos fedezetátadásként átadjuk a befogadó pénztár részére.

A fedezetátadás és számlamegszüntetés díjaként 3.000 Ft-ot, valamint pénzforgalmi díjként az átutalásra kerülő összeg 2 ezrelékét (max. 6.000 Ft-ot) számítunk/juk fel.

A tagsági jogviszony megszüntetésétől függetlenül pénztárunkat terheli a tárgyévben teljesített tagdíjfizetés utáni adókedvezmény igénybevételére feljogosító adóigazolás kiadásának kötelezettsége, melyet a jogszabályban rögzített tárgyévet követő január 31-éig juttatjuk el a nyilvántartásunk szerinti címére.

Átlépés önsegélyező, illetve egészségpénztárba

Önsegélyező- illetve egészségpénztárba történő átlépésre akkor van lehetőség, ha a pénztártag munkaképességét legalább 50 %-ban elvesztette, illetve legalább 40%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, és ebben az állapotában legalább egy évig javulás nem várható. Ennek tényét a tag köteles igazolni az illetékes hatóság erről szóló igazolásának bemutatásával.

A fedezetátadás és számlamegszüntetés díjaként 3.000 Ft-ot, valamint pénzforgalmi díjként az átutalásra kerülő összeg 2 ezrelékét (max. 6.000 Ft-ot) számítunk/juk fel.

Önsegélyező pénztárba történő átlépés kezdeményezésére szolgáló igénybejelentő nyomtatvány letöltése

Egészségpénztárba történő átlépés kezdeményezésére szolgáló igénybejelentő nyomtatvány letöltése

Megszakítás