Közösségi elven nyújtott szolgáltatások

A pénztár szolidaritási elven nyújtott szolgáltatásait a szolgáltatásokra rendelkezésre álló fedezet összegéig nyújtja. Amennyiben a rendelkezésre álló fedezet az egyes tartalékokban kiürül, úgy a szolgáltatások folyósítása felfüggesztésre kerül. Ha a szolgáltatások fedezete ismételten rendelkezésre áll, a pénztár a szolgáltatások folyósítását újraindítja. Fedezet hiányában a szolgáltatási igények visszautasításra kerülnek.

 

K-1. Munkanélküli segély

Jogosulttá válik a pénztártag munkanélkülisége esetén ezen közösségi elven nyújtott szolgáltatásra egyszeri alkalommal a munkanélküli ellátás megszűntét követő 3 hónapos időtartamra – 120 napon belüli igényjogosultsággal -, amennyiben a munkanélkülivé válását megelőző 2 éves időszak egészében tagdíjfizetési kötelezettségének folyamatosan eleget tett, munkanélküli ellátásban részesült és a folyósítási időszakban is regisztrált munkanélküliként a nyilvántartásban szerepel. A szolgáltatás összege 30.000 Ft/hó.

Csatolandó dokumentum:

  • munkanélküli regisztráció dokumentuma, igazolás az ellátásból való kikerülés tényéről

Korlátozó feltétel:

  • az eseménynek az igénybenyújtást megelőző 120 napos időszakban bekövetkezettnek kell lennie

K-2. Baleseti segélyezés

Jogosulttá válik a pénztártag csonkolásos illetve maradandó egészségkárosodást okozó munkahelyi, vagy közúti balesete esetén ezen közösségi elven nyújtott szolgáltatásra a balesetet követő 120 napon belüli igényjogosultsággal, amennyiben a balesetét megelőzően 2 éves időszak egészében tagdíjfizetési kötelezettségének folyamatosan eleget tett. A szolgáltatás összege a munkaképesség csökkenése %-os mértékéhez mérten %-onként 2.000 Ft.

Csatolandó dokumentum:

  • baleseti jegyzőkönyv és orvosi igazolás a baleset tényéről és a munkaképesség csökkenés mértékéről

Korlátozó feltétel:

  • az eseménynek az igénybenyújtást megelőző 120 napos időszakban bekövetkezettnek kell lennie

K-3. Halva születés, vagy fogyatékossá válás esetére nyújtott segély

Ezen jogcímen szolgáltatást nyújt a pénztár a tagnak, ha gyermeke halva születik, vagy a születését követő 3 éven belül fogyatékossá válik, ha az esemény bekövetkeztét megelőző 2 éves időszak egészében tagdíjfizetési kötelezettségének folyamatosan eleget tett. A szolgáltatás összege halva születés esetén 100.000 Ft, fogyatékossá válás esetén 100.000 Ft-nak a fogyatékosság okozta egészségkárosodás mértékével arányos része.

Csatolandó dokumentum:

  • Igazolás a halva születés illetve a fogyatékossá válás tényéről

Korlátozó feltétel:

  • az eseménynek az igénybenyújtást megelőző 120 napos időszakban bekövetkezettnek kell lennie

 

K-4. Átmeneti segély

Átmeneti segély szolgáltatás a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvényben meghatározott tűz- és elemi károk bekövetkezte esetén nyújtható annak a tagnak, aki a káresemény bekövetkeztét megelőző 2 éves időszak egészében tagdíjfizetési kötelezettségének folyamatosan eleget tett.

A szolgáltatás max. 1. alkalommal vehető igénybe és összege az esemény által okozott kár összegének a 20%-a, de maximum 100.000 Ft. Ha a csatolt dokumentumok alapján a kárérték ténylegesen nem állapítható meg, a pénztár az igényt elutasítja.

Csatolandó dokumentum:

  • igazolás a segélykérelmet kiváltó esemény bekövetkeztéről (kárjegyzőkönyv, önkormányzati, biztosítói vagy hatósági szerv által kiállított igazolás)

Korlátozó feltétel:

  • Az eseménynek az igénybenyújtást megelőző 120 napos időszakban bekövetkezettnek kell lennie. Igény csak a tag tulajdonát képező lakás céljára szolgáló ingatlanával összefüggésben, az ingatlanban bekövetkezett kárértékre nyújtható be.

 

K-5. Tag halála esetére nyújtott haláleseti támogatás

Jogosulttá válik a pénztártag halála esetén annak közeli hozzátartozója temetési segély igénybevételére – a pénztár szolidaritási alapja terhére – temetési számla ellenében, ha a tag a halála bekövetkezte előtti 2 éves időszakban tagdíjfizetési kötelezettségének eleget tett. A szolgáltatás összege 120.000 Ft.

Csatolandó dokumentum:

  • halotti anyakönyvi kivonat; a jogosult nevére kiállított temetési számla másolata

Korlátozó feltétel:

  • a halálesetnek az igénybenyújtást megelőző 120 napos időszakban bekövetkezettnek kell lennie

Szolgáltatási igénybejelentő nyomtatvány letöltése

 

Megszakítás