Általános tudnivalók

A pénztártagok részben a megtakarításuk terhére (egyéni számláról finanszírozott szolgáltatások), részben szolidaritási elven (az összes tag ilyen célú közös befizetése terhére) jogosultak a pénztár szolgáltatásaira.

A pénztártagok az egyes szolgáltatásokra előírt feltételek meglétéhez kötötten, tagsági jogviszonyuk létrejöttét követő 1 hónap várakozási idő letelte után – saját jogon, vagy közeli hozzátartozójuk jogán is – jogosulttá válnak a pénztár szolgáltatásaira.

A pénztár csak olyan szolgáltatási igényt finanszíroz, amelynek felmerülését kiváltó esemény a tag tagsági jogviszonya létrejöttét követően, önsegyélező pénztári szolgáltatások esetében a szolgáltatási igénybenyújtást megelőző 120 napon belül, egészségpénztári szolgáltatások esetén pedig a benyújtás évét megelőző év január 1-től következik/következett be.

A szolgáltatások pénzügyi teljesítésére havonta 15-én – amennyiben ez a nap munkaszüneti nap, úgy az azt követő első munkanapon – kerül sor átutalással, a pénztártag pénztárhoz bejelentett bankszámla számaként nyilvántartott bankszámlaszámra, feltéve, hogy az igénybejelentés a pénztárba a tárgyhónap 10. napjáig beérkezik. Az ezt követően pénztárba beérkező– illetve az előírt várakozási idő letelte hiányában nem teljesíthető – szolgáltatási igények következő havi esedékességű szolgáltatásként kerülnek teljesítésre.

A pénztár szolgáltatásai – szolgáltatásonként egységesen – meghatározott összegűek, azzal a feltétellel, hogy a tag egyéni számlájáról finanszírozott szolgáltatás az adott tag esetében nem haladhatja meg az egyéni számláján nyilvántartott megtakarítás összegét. A szolidaritási alapon finanszírozott szolgáltatások fedezetét a pénztár szolidaritási alapja biztosítja.

A pénztártag megtakarítása szolgáltatásként történő igénybevételére közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban jogosíthat fel kedvezményezettet. Ehhez a pénztár formanyomtatványt rendszeresít, melyet a pénztártagok rendelkezésére bocsát (szolgáltatási kedvezményező nyilatkozat).

Szolgáltatásra való kedvezményezettként közeli hozzátartozónak minősülő személyek jelölhetők meg. Közeli hozzátartozónak minősül – a Polgári Törvénykönyv 8:1 § 1) pontja szerint: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér, továbbá az élettárs.

A közeli hozzátartozó jogán történő szolgáltatási jogosultság az erről szóló rendelkezésnek a pénztár részéről történő elfogadásával nyílik meg, a jogosultság létrejöttét megelőző időszakra visszanyúló esemény itt sem finanszírozható.

Szolgáltatására vonatkozó igény bejelentésére kizárólag a pénztártag jogosult, függetlenül attól, hogy a szolgáltatás jogosultja ő, vagy az általa szolgáltatásra való kedvezményezettként személy.

A tag számlájáról finanszírozva Összeg Várakozási idő
A-1. Táppénz ellátás miatt kieső jövedelem pótlása igazolt kiesés összege nincs
A-2. Rokkantsági járadék, ápolási díj kiegészítése az ellátással azonosan nincs
A-3. Megváltozott munkaképesség/bal.járadék jöv. pótlása igazolt kiesés összege nincs
A-4. Munkanélküliség miatt kieső jövedelem pótlása igazolt kiesés összege 180 nap*
B-0. Várandósság orvosi kiadásainak finanszírozása számla ellenérték 180 nap*
B-1. Születési támogatás max. 1.000.000 Ft 180 nap*
B-2. Gyermekgondozási díj kiegészítése az ellátás 40%-a 180 nap*
B-3. Gyermekgondozási segély/ Gyermeknevelési támogatás kiegészítése az ellátással azonosan 180 nap*
B-4. Beiskolázási támogatás számlaérték (max. 266.800 Ft / év / gyermek) 180 nap*
C-1. Gyógyszerkiadások finanszírozása számlaérték nincs
C-2. Gyógyászati segédeszköz finanszírozása számlaérték nincs
D. Temetési segély számlaérték (max. 1.000.000 Ft) 180 nap*
E-1. Látássérült/mozgáskorl./fogyatékos személy életvitelét segítő szolgáltatás számlaérték max.300.000 Ft /év nincs
E-2. Otthoni/idősgondozás kiadásainak finanszírozása számlaérték max. 28.500 Ft /hó 180 nap*
F-1. Védett fogyasztók közüzemi díjának finanszírozása számlaérték max. 40.020 Ft /hó 180 nap*
F-2. Lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása számlaérték max. 40.020 Ft /hó 180 nap*
G-1. Szerződött egészségügyi szolgáltató térítési díjának finanszírozása számlaérték nincs
G-2. Gyógytorna, gyógymasszázs térítési díjának finanszírozása számlaérték nincs
G-3. Szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások (betegség biztosítások) díjának átvállalása számlaérték nincs
H-1. Természetgyógyászati szolgáltatások számlaérték adóköteles
H-2. Sporteszközök vételárának finanszírozása számlaérték adóköteles
I-1. Tb. ellátását kiegészítő/helyettesítő szűrővizsgálatok számlaérték prvenciós szolgáltatás
I-2. Egészségterv készíttetése számlaérték prvenciós szolgáltatás
I-3. Egészségterv birtokában igénybe vehető szolgáltatások számlaérték prvenciós szolgáltatás

*180 nap: a szolgáltatásoknál a szolgáltatás fedezetéül a tag befizetése, munkáltatói hozzájárulás összege vagy adományként jóváírt összeg csak 180 napos várakozási idő leteltével szolgálhat.

Szolidaritási alapból finanszírozva Összeg
K-1. Munkanélküliségre az ellátás lejártát követő 3 hónapra 3 x 30.000 Ft
K-2. Baleseti segélyezés 2.000 Ft / %
K-3. Halva születés/fogyatékossá válás esetére nyújtott segély 100.000 Ft, a fogyaték
mértékének arányában
K-4. Átmeneti segély 20%, max 100.000 Ft
K-5. Tag halála esetére nyújtott haláleseti támogatás 120.000 Ft

A szolidaritási elven nyújtott szolgáltatásokat a pénztártagok csak saját jogon vehetik igénybe.

A szolgáltatások banki átutalással – díjmentesen – történnek havi rendszerességgel a hónap 15. napján, munkaszüneti nap esetén, az azt követő munkanapon a pénztárba tárgyhó 10-éig beérkezett igények alapján.

A pénztár az igényeket benyújtásuk sorrendjében dolgozza fel. A szolgáltatások fedezetét a tag egyéni számláján jóváírt összegek befolyásuk idősorrendjében képezik.

1 ezer Ft alatti összegre vonatkozó szolgáltatási igényt a pénztár nem teljesít.

Amennyiben a szolgáltatási igényre vonatkozó fedezet teljes egészében nem áll rendelkezésre, a pénztár a rendelkezésre álló fedezet erejéig teljesíti az igényt. A részben teljesített igény fedezethiány miatt teljesítetlen hányadára utóteljesítés nem történik.

A pénztár a fedezetlen szolgáltatásigényeket max. 30 napig sorba állítja. Amennyiben az igény fedezet hiányában a beérkezésétől számított 1 hónapon belül sem teljesíthető, az igényt törli.

Esetlegesen adókötelezettséggel terhelt szolgáltatást a pénztár csak abban az esetben folyósít, ha arra a szolgáltatási igénybejelentőn a tag ilyen irányú rendelkezést ad meg.

Szolgáltatási igénybejelentő nyomtatvány letöltése

Megszakítás