Tagság

Tagsági jogok, kötelezettségek

A pénztártag jogosult

 • a Pénztár közgyűlésén részt venni (küldöttgyűlés esetén a küldöttválasztáson részt venni)
 • egyéni számlája állapotáról, annak forgalmáról információt kérni
 • más pénztárba átlépni
 • a pénztárból kilépni
 • megtakarítására vonatkozóan haláleseti kedvezményezettet jelölni, illetve ezen rendelkezését megváltoztatni/visszavonni
 • megtakarítása szolgáltatásként történő igénybevételére vonatkozóan szolgáltatási kedvezményezettet /a Ptk. 8:1 §. 1) pontja szerinti közeli hozzátartozónak minősülő személyt, vamalmint élettársat/ jelölni, illetve ezen rendelkezését megváltoztatni/visszavonni
 • a zárt tanácskozásokról készült jegyzőkönyvek és az azokon tárgyalt határozattervezetek kivételével az igazgatótanácshoz/ügyvezetőhöz előzetesen írásban eljuttatott kérelem alapján a Pénztár irataiba betekinteni, továbbá jogosult a közgyűlésen a Pénztár működésével kapcsolatosan felvilágosítást kérni
 • az igazgatótanács által kijelölt helyen és időben a Pénztár egészét érintő könyvviteli, számviteli adatokba betekinteni
 • a Pénztár által nyújtott szolgáltatásokat azonos feltételekkel igénybe venni

A pénztártag köteles az alapszabályban meghatározott módon és határidőben tagdíjat fizetni.

A tagdíjfizetéssel kapcsolatos kötelezettségek

Az egységes tagdíj összegét a Közgyűlés állapítja meg. Az egységes tagdíj összege havi 5.000 Ft. (2022.12.31-éig 3.000 Ft)

A pénztártag a tagdíját – a tárgyhó 12. napjáig – köteles a pénztár pénzforgalmi bankszámlájára, illetve a pénztár házipénztárába befizetni. A tagdíj havonta esedékes, kivéve több havi tagdíj előre történő egyösszegű befizetését.

A fizetés akkor tekinthető teljesítettnek, ha annak összegét az adott befizetési határnappal a Pénztár pénzforgalmi számláján jóváírták, illetve a pénztár házipénztárába befizették. A munkáltató részéről történő tagdíjfizetés esetén – a munkabérek utólagos elszámolására tekintettel – határidőre történő teljesítésnek számít a tárgyhót követő hó 12. napjáig történő befizetés.

A befizetések jóváírásának értéknapja megegyezik az összegnek a Pénztár bankszámlájára, illetve házipénztárába való beérkezésének napjával.

A pénztári befizetés teljesíthető

 • a munkáltatónak adott külön meghatalmazás alapján a munkabérből, vagy egyéb, a munkáltató által folyósított járandóságból történő levonással, annak átutalásával (Részletek)
 • a Pénztár számlájára történő banki átutalással
 • Az Életút Egészség- és Önsegélyező Pénztár tagdíjteljesítésre szolgáló bankszámlaszáma: 10918001-00000003-09301006 a megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni a tagi azonosító kódot és a teljesítés jogcímét (pl: egyéni tagdíj).
 • készpénzbefizetéssel bármelyik UniCredit bankfiókban a pénztár bankszámlaszámára történő befizetéssel (a megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni a tagi azonosító kódot és a teljesítés jogcímét pl: egyéni tagdíj).
 • készpénzbefizetéssel a Pénztár székhelyén.

A Pénztár a befizetések egyéni számlára történő jóváírása szempontjából a fizetett összegnek a pénzforgalmi számláján történt jóváírását tekinti irányadónak.

A tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztásának joghatásai

A tagdíjfizetési kötelezettségét nem teljesítő tag a pénztár küldöttválasztó ülésein szavazati jogát nem gyakorolhatja, ezen tagok szavazati joga a küldötteket a küldöttközgyűléseken nem illeti meg.

A tagdíjfizetési kötelezettségüket elmulasztó vagy nem teljesítő tagok a pénztár szolidaritási alapja terhére nyújtott közösségi szolgáltatásaira nem jogosultak.

A tagdíjfizetési kötelezettségüket 1 éven túl nem teljesítő tagokat a pénztár felszólítja. Amennyiben a felszólítás nem vezet eredményre, úgy a tagokat a pénztár tagjai közül kizárhatja.

A tagdíjfizetés elmulasztásának kezdő időpontjától a pénztár jogosult a tag egyéni számlájának befektetéséből származó hozamát – a mindenkori pénztári egységes tagdíjnak a működési és likviditási alapra jutó hányadnak megfelelő összeggel, de legfeljebb a hozam összegével – csökkenteni, és azt a működési, illetve likviditási alap javára jóváírni.

Tagság járulékos előnyei

SZJA kedvezmény lehetősége

Az önkéntes pénztári megtakarítás egyik járulékos előnye, hogy a megtakarítási hajlandóságot az állam adókedvezményi lehetőséggel preferálja.

A tagok csak akkor vehetik igénybe a saját befizetéseik után járó kedvezményt, ha egyúttal rendelkeznek arról, hogy az adókedvezménynek megfelelő összeget az adóhatóság utalja át önkéntes pénztári egyéni számlájukra. Több pénztári tagsággal rendelkező tagok is egy önkéntes pénztárt adhatnak meg, ahová az Adóhatóság a kedvezményt teljesíti. Ezen átutalás határideje az adóbevallás beérkezésétől számított 30. nap, de legkorábbi időpontja az adóév utáni március 1-je.

Az önkéntes pénztári adókedvezmény mértéke az egyénileg és munkáltató által befizetett összeg 20%-a.

További SZJA kedvezményre jogosító lehetőség az úgynevezett tagi lekötés, mely 2 évre szól. Ebben az esetben a pénztártag vállalja, hogy egy általa meghatározott nagyságú pénzösszeget az egyéni számlájáról legalább 2 évig nem használ fel. Ebben az esetben a lekötött összegre 10% SZJA kedvezmény érvényesíthető a lekötés évére vonakozóan. A lekötött összeg is ugyanúgy kamatozik, mint a megtakarítás többi része, ez után extra hozam nem, csak SZJA kedvezmény lehetősége jár.

A kedvezmények összege maximum 150 000 Forint, befizetés és lekötés kedveményével együtt, több tagság esetén is.

Munkáltatói hozzájárulás lehetősége

Változás 2019. január 1-jétől.

A munkáltatói hozzájárulás után is igénybe vehető a pénztártag számára a 20%-os adójóváírási lehetőség, az egyénileg befizetett összeggel együtt maximum 150 000 Forintig. A jutattás adózás szempontjából ugyanúgy adózik, mintha a munkáltató ezt az összeget bérként adná a munkavállalójának, a közterhek megfizetése a munkáltató feladata.

Változás 2017. január 1-jétől.

A munkáltató egyes meghatározott juttatásként biztosíthatja értékhatár nélkül dolgozói részére az önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulást. Korábban ezt béren kívüli juttatásként adhatta az alkalmazottja javára havonta a tárgyhavi minimálbér 50%-a erejéig, kedvezményes adózással. A jogosult pénztártag szempontjából ez nem minősül jövedelemnek, így adóalapot sem képez. A munkáltatónak ezen összeg után 2017-ben 43,66%-os közterhet kell megfizetnie. Ez részben személyi jövedelemadóból (1,18*15%=17,7%) részben eho-ból (1,18*22%=25,96%) tevődik össze (lásd. 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról 3. § (1) bekezdés (ba) pontja).

Változás 2013. január 1-jétől.

A munkáltató az alkalmazottja javára havonta a tárgyhavi minimálbér 30%-a erejéig kedvezményes adózású béren kívüli juttatásként munkáltatói hozzájárulást vállalhat/fizethet a nyugdíjpénztárba. A jogosult pénztártag szempontjából ez nem minősül jövedelemnek, így adóalapot sem képez. A munkáltatónak ezen összeg után 2013-ban 35,7%-os közterhet kell megfizetnie. Ez részben adóból (1,19*16%=19,04%) részben eho-ból (1,19*,14%=16,66%) tevődik össze (lásd. 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról 3. § (4) bekezdése).

A munkáltatói hozzájárulás havi összege 2007-től az érvényes minimálbér 50 százalékában van meghatározva.

A maximálisan adható munkáltatói hozzájárulás havi összege:

 • 2016-ban 33.300 Ft/hó (111.000 Ft x 30%)
 • 2015-ben 31.500 Ft/hó (105.000 Ft x 30%)
 • 2014-ben 30.450 Ft/hó (101.500 Ft x 30%)
 • 2013-ban 29.400 Ft/hó (98.000 Ft x 30%)

Munkáltatói adomány(támogatás) lehetősége

A munkáltató a pénztár alapszabályában nevesített tagsági kör (pl. az adott munkáltató alkalmazotti köre) számára közcélú adománynak minősülő ún. támogatói adományként is befizethet a pénztárba, mely összeget a Pénztár az adományozó rendelkezése szerint írja jóvá az érintett tagok számláin. Adózás szempontjából ugyanaz vonatkozik rá, mint a munkáltatói hozzájárulásra.

Kondíciók

Önsegélyező pénztári tagsága nyilvántartása, a megtakarítási számlája vezetése „díjaként” Ön a befizetéseiből levont működési tagdíjrésszel járul hozzá a pénztár üzemeltetéséhez. Ennek mértéke (összege) természetesen az Ön, vagy az Ön nevében/helyett a munkáltatója által befizetett tagdíj összegének a függvénye. Ezen felül a minimális tagdíjig (60.000 Ft-ig) évente szolidaritási rész kerül levonásra, ami a közösségi szolgáltatásokra nyújt fedezetet, a tagság egészére nézve, akik a tagdíjfizetési kötelezettségüknek eleget tettek. Ez azt jelenti, hogy éves 300 Ft-ért egy minimális biztosítási védelem illeti meg a fizető pénztártagokat különböző élethelyzetekre.

Önsegélyező Pénztárunk tartalékképzési rendje szerint a befizetett tagdíj egységesen kerül felosztásra a pénztári tartalékok között, 2023-tól az alábbi arányokban:

Éves befizetéstől függően sávosan Egyéni számla Szolidaritás Működés Likviditás
60 eFt halmozott éves tagdíjig 93,0% 0,5% 6,5%
60-180 eFt éves tagdíj között 96,0% 4,0%
180-360eFt éves tagdíj között 97,0% 3,0%
360 eFt feletti rész 98,5% 1,5%

Sávos tartalékképzésre példa:

200.000 Ft éves befizetés esetén (függetlenül attól, hogy egy összegben, vagy részletekben kerül megfizetésre az adott évben) a levonás a következőképpen alakul: 60.000 Ft-ig 4.200 Ft a levonás, 0,5% szolidaritási rész és 6,5% működési rész. 60.000 Ft és 180.000 Ft közötti részre (120.000 Ft) 4.800 Ft a levonás, 4,0% működési rész. A fennmaradó 20.000 Ft után 600 Ft a levonás, 3% működési rész. Vagyis a levonás 9.600 Ft, mely a teljes összegre vetítve 4,8%-ot jelent.

Konkrét összegű befizetések ellenőrzésére használja kalkulátorunkat:

Tagdíjkalkuláció a tartalékképzés ellenőrzéséhez 2023.01.01-től

 

Szolgáltatási díjaink, költségek

 • Szolgáltatások teljesítésének díja: Banki átutalás esetén: díjmentes, Postai kifizetés esetén: postai kifizetési díj
 • Kilépés: 3.000 Ft kilépési díj + az átutalandó megtakarítás 2 ezreléke, együttesen összesen maximum 4.000 Ft
 • Átlépés: 3.000 Ft szolgáltatási díj + az átutalandó megtakarítás 2 ezreléke, együttesen összesen maximum 4.000 Ft

Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy pénztárunkban a taggá válás ingyenes, azaz Önnek sem belépési díjjal, sem magasabb levonással sújtott, ún. első tagdíjjal nem kell kalkulálnia!

Átlépés másik egészség- és önsegélyező pénztárba

Az önkéntes pénztárakra vonatkozó törvényi szabályozás értelmében a pénztártag szabadon dönthet arról, hogy melyik pénztárral kívánja megtakarítását kezeltetni. Ez jelenti egyrészt azt, hogy a megtakarítását szabadon átviheti egyik pénztárból a másikba, illetve azt is, hogy egyidejűleg akár több pénztárban is tag lehet. A tagsági jogviszonyok – így a megtakarítások is – egymástól függetlenek.

Fentiekből következik, hogy a tag saját elhatározása alapján össze is vonhatja megtakarításait egy adott pénztárba. Ez esetben a megszüntetni kívánt egyéni számlát vezető pénztár felé be kell jelenteni a megszüntetési szándékot, egyúttal rendelkezni kell a nyilvántartott megtakarításnak a jövőbeli sorsáról, nevezetesen arról, hogy melyik pénztár kezelésébe kívánja azt adni.

Az összeg természetesen csak létező egyéni számlára telepíthető. Ennek biztosíthatóságát a törvény úgy érvényesíti, hogy a „fogadó” számla meglétéről a befogadó pénztárnak igazolást kell adnia a korábbi egészség- és önsegélyező pénztár felé. A számlát korábbiakban vezető pénztár ezen igazolás (ún. befogadói nyilatkozat) birtokában köteles a nyilvántartott megtakarítás elszámolásáról és átadásáról intézkedni – az átlépési szándék illetve a befogadói nyilatkozat kézhezvételét követő 15 napon belül.

Jelen nyomtatványunk (Átlépéssel történő jogviszony megszűntetés bejelentő nyomtatvány letöltése) a tagsági jogviszonya átlépéssel történő megszüntetésének bejelentésére szolgál. Az egyéni számlája jövőbeni számlavezetésével megbízott pénztárnak ettől függetlenül igazolnia kell az Ön meglévő tagságát. Ezen befogadói nyilatkozat birtokában áll módunkban a megtakarítása áttelepítése ügyében intézkedni.

Az elszámolás során az időarányosan Önt illető hozambevételek is elszámolásra, illetve átadásra kerülnek. Amennyiben ezen túl az elszámolást követően egyéb hozambevételben részesülne, vagy a számlájára utólag befolyó tagdíja érkezne úgy természetesen ezen összegek is Önt, illetve az Ön számláját illetik, s ezen összegeket utólagos fedezetátadásként átadjuk a befogadó pénztár részére.

A fedezetátadás és számlamegszüntetés díjaként 3.000 Ft-ot, valamint az átutalásra kerülő összeg 2 ezrelékét, de együttesen maximum 4.000 Ft-ot számítunk fel.

A tagsági jogviszony megszüntetésétől függetlenül pénztárunkat terheli a tárgyévben teljesített tagdíjfizetés utáni adókedvezmény igénybevételére feljogosító adóigazolás kiadásának kötelezettsége, melyet a jogszabályban rögzített tárgyévet követő január 31-éig juttatjuk el a nyilvántartásunk szerinti címére.

Átlépés önkéntes nyugdíjpénztárba

Önkéntes nyugdíjpénztárba történő átlépésre akkor van lehetőség, ha a pénztártag nyugdíjjogosulttá válik.

Az önkéntes nyugdíjpénztárba átlépéssel átvitt önsegélyező pénztári megtakarítás így nyugdíjszolgáltatásként igényelhető.

Amennyiben az önkéntes nyugdíjpénztárban nem rendelkezik tagsági jogviszonnyal, az átlépést követően (nyugdíjjogosultság esetén és a korábbi tagsági jogviszony idejének figyelembevételével) igényelheti az önsegélyező pénztári megtakarításának nyugdíjszolgáltatásként történő kifizetését. Amennyiben az Életút Nyugdíjpénztárba kíván átlépni, kérjük, hogy az átlépéssel egyidejűleg az önkéntes nyugdíjpénztári belépési nyilatkozatot is legyen szíves kitölteni.

A fedezetátadás és számlamegszüntetés díjaként 3.000 Ft-ot, valamint az átutalásra kerülő összeg 2 ezrelékét, de együttesen maximum 4.000 Ft-ot számítunk fel.

Önkéntes nyugdíjpénztárba történő átlépés kezdeményezésére szolgáló igénybejelentő nyomtatvány letöltése

Tagsági jogviszony megszüntetése

A vonatkozó jogszabályok értelmében a pénztári megtakarítás a várakozási idő leteltével felmondható/ megszüntethető. A megszüntetés kedvezőtlen velejárója, hogy a vonatkozó rendelkezések szerint a kifizetést 15%-os SZJA kötelezettség és 15,5%-os szocho (szociális hozzájárulási adó) fizetési kötelezettség is terheli (2018. évi LII. törvény).

Az összevont adóalap megállapítása az alábbiak szerint történik:

az adóköteles tőkeösszeg 87%-át kell jövedelemnek tekinteni, s ennek 15%-át kell adóelőlegként a Pénztárnak levonnia a kifizetendő összegből. A jövedelemként figyelembe vett összeget 15,5%-os szocho (szociális hozzájárulási adó) kötelezettség is terheli (2018. évi LII. törvény), melyet a jogosult (tag) legkésőbb a személyi jövedelemadó bevallásáig (adóévet követő év május 20-áig) köteles az adóhatóság 10032000-06056212 számú „NAV egészségügyi hozzájárulás beszedési számlá”-jára megfizetni.

A kifizetés teljesítéséért – kilépési költségként – a pénztár Alapszabályában illetve szolgáltatási szabályzatában rögzített kilépési díjat számítja fel, melynek összege 3.000 Ft + az átutalandó megtakarítás 2 ezreléke, együttesen összesen maximum 4.000 Ft.

Tagsági jogviszony megszüntetésével történő kilépés esetén a kifizetések havi rendszerességgel történnek. A kifizetett összegről illetve az azzal kapcsolatos elszámolásról igazolást állítunk ki, melyet a teljesítést követően a tagnak postán küldünk meg.

Tagsági jogviszony megszüntetésével történő igénybejelentő nyomtatvány letöltése

Megszakítás