Lakhatással kapcsolatos ellátások

 

F-1. Védett fogyasztók közüzemi díjának finanszírozása

Megtéríti a pénztár a jogosult közüzemi díjait abban az esetben, ha igazolja, hogy a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényben és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényben meghatározott védendő fogyasztónak minősül.

A 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet szerint „védendő fogyasztónak” minősül, aki, vagy akinek a háztartásában élő természetes személy szociálisan rászoruló vagy fogyatékkal élő fogyasztó. A védett fogyasztót részletfizetési kedvezmény illetve fizetési haladék vagy előre fizető mérő felszereléséhez való jog illeti meg.

Szociálisan rászorulónak számít az a fogyasztó, aki: időskorúak járadékában részesül, aktív korúak ellátására jogosult, lakásfenntartási támogatásban részesül, ápolási díjban részesül, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától 3 éven belül, nevelő szülő, hivatásos nevelő szülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába elhelyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket. Közüzemi díjnak minősül a villamos energia-, a gáz-, az ivóvíz-, illetve a csatornadíj. A szolgáltatás havi összege legfeljebb a havi minimálbér 15 százalékának megfelelő összeg lehet.

Csatolandó dokumentumok:

  • Igazolás arról, hogy az igénylő az adott fogyasztói hely vonatkozásában védendő fogyasztónak minősül; a finanszírozandó közüzemi számlák másolatai.

Korlátozó feltétel:

  • A figyelembe vehető szolgáltatási fedezet a tagdíjszerű befizetések tekintetében 180 napos várakozási időhöz kötött. A számlák az igénybenyújtástól számítva 120 napnál nem lehetnek régebbiek

 

F-2. Lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása

Résztörlesztést vállalhat a pénztár a tag lakáscélú jelzáloghitel szerződése alapján/birtokában a törlesztőrészletekből a minimálbér 15%-áig.

Csatolandó dokumentumok:

  • A lakáscélú jelzáloghitel szerződés, valamint a hitelintézet igazolása az utolsó három havi törlesztő részlet mértékéről, vagy ezen iratok hiteles másolata.

Korlátozó feltétel:

  • A figyelembe vehető szolgáltatási fedezet a tagdíjszerű befizetések tekintetében 180 napos várakozási időhöz kötött.

Szolgáltatási igénybejelentő nyomtatvány letöltése

Megszakítás